SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr ile İLİŞKİLİ MADDELER

Babası
BAYEZİD I
Yıldırım lakabıyla tanınan Osmanlı padişahı (1389-1403).
Katıldığı savaş
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
Ankara Savaşı'nda babası ile birlikte mücadele ettiği hükümdar
TİMUR
Timurlu hânedanının kurucusu ve ilk hükümdarı (1370-1405).
Kardeşi
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Kardeşi
ÎSÂ ÇELEBİ
Fetret döneminde saltanatını ilân eden Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
MÛSÂ ÇELEBİ
Fetret devrinde saltanat mücadelesinde bulunan Osmanlı şehzadesi.
Kardeşi
MUSTAFA ÇELEBİ, Düzme
Osmanlı şehzadesi.
Kardeşleriyle saltanat mücadelesi yaptığı dönem
FETRET DEVRİ
Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldırım Bayezid’in oğullarının birbirleriyle saltanat mücadelesi yaptıkları dönem (1402-1413).
Yapımını başlattığı ve kardeşi Mehmed I tarafından tamamlanan cami
ESKİCAMİ
Edirne’de en eski ve çok kubbeli cami geleneğinin en güzel örneklerinden biri.
Sivas bölgesindeki askerî faaliyetleri esnasında yanında olan seyyah
SCHILTBERGER, Hans Johannes
Türkler hakkında yazdığı hâtıratıyla tanınan Bavyeralı esir.
Naaşının defnedildiği I. Murad'a ait türbenin bulunduğu yer
HUDÂVENDİGÂR KÜLLİYESİ
Bursa’da I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan külliye.
Himaye ettiği şair
AHMEDÎ
Türk edebiyatında ilk İskendernâme ve sonundaki “Dâstân-ı Tevârîh-i Mülûk-i Âl-i Osmân” kısmı ile şöhret bulan divan şairi.
Bu dönemde Dede Süleyman Çelebi tarafından yazılan meşhur eser
MEVLİD
Süleyman Çelebi’nin (ö. 825/1422) asıl adı Vesîletü’n-necât olan meşhur eseri.
Himaye ettiği ilim adamı
HACI PAŞA
Anadolu’nun İbn Sînâ’sı diye anılan hekim, kelâm âlimi ve müfessir.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER