SULTAN VELED - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

SULTAN VELED ile İLİŞKİLİ MADDELER

سلطان ولد
MEVLEVİYYE
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’ye (ö. 672/1273) nisbet edilen tarikat.
MEVLÂNÂ CELÂLEDDÎN-i RÛMÎ
Mevleviyye tarikatının kurucusu, mutasavvıf, âlim ve şair.
BAHÂEDDİN VELED
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin babası, mutasavvıf.
Kayınpederi
SELÂHADDÎN-i ZERKÛB
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin ilk halifesi.
Şeyhi
SEYYİD BURHÂNEDDİN
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin şeyhi.
Şeyhi
ŞEMS-i TEBRÎZÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin sohbet şeyhi.
Şeyhi
HÜSÂMEDDİN ÇELEBİ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin, Mes̱nevî’yi yazmasına vesile olan müridi ve halifesi.
ÂRİF ÇELEBİ
Sultan Veled’in oğlu, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin torunu.
Kabrinin bulunduğu külliye
MEVLÂNÂ KÜLLİYESİ
Konya’da Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin türbesi etrafında oluşan bir tarikat külliyesi.
MEVLEVÎ ÂYİNİ
Mevlevîler’in zikir törenlerine verilen ad.
Çağdaşı
GÜLŞEHRÎ
Mutasavvıf şair.
Çağdaşı
MESUD II
Anadolu Selçuklu hükümdarı (1282-1296, 1302-1308).
Şiirlerine şerh yazan isim
NEŞÂTÎ
Sebk-i Hindî akımının önemli temsilcilerinden, divan şairi.
Etkilediği isim
SİPEHSÂLÂR, Ferîdun
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve çevresi hakkında ilk menâkıbnâmelerden biri olan Risâle-i Sipehsâlâr’ın müellifi.
Etkilediği isim
AHMED EFLÂKÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve etrafındakileri anlatan Menâḳıbü’l-ʿârifîn adlı eserin yazarı.
Etkilendiği eser
MESNEVÎ
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) tasavvuf anlayışını içeren İslâm kültürünün en önemli eserlerinden biri.
Etkilediği eser
MENÂKIBÜ’l-ÂRİFÎN
Ahmed Eflâkî’nin (ö. 761/1360) Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve Mevlevî tarikatı hakkında en geniş bilgileri ihtiva eden Farsça eseri.
EKMELEDDİN en-NAHCUVÂNÎ
Mevlânâ’nın hekimi ve yakın dostu.
FÎHİ MÂ FÎH
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin (ö. 672/1273) sohbetlerinden derlenen eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER