TEVRAT - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

TEVRAT ile İLİŞKİLİ MADDELER

التوراة
YAHUDİLİK
Hz. Mûsâ’nın peygamberi olduğu ilâhî din.
MÛSÂ
İsrâiloğulları’na gönderilen ve kendisine Tevrat indirilen peygamber.
AHD-i ATÎK
Yahudilerin kutsal kitabına hıristiyanlarca verilen ad.
TALMUD
Yahudi sözlü geleneğinin ve Rabbânî hukukunun temel eseri.
SİFR
Kur’an’da kitap veya Tevrat mânasında geçen bir terim.
KİTAP
Kur’ân-ı Kerîm’de çeşitli anlamlarda kullanılan terim.
KUR’AN
İslâm dininin kutsal kitabı.
İNCİL
Hz. Îsâ’ya verilen ilâhî kitabın Kur’an’daki adı.
ZEBÛR
Kur’an’da Hz. Dâvûd’a indirilen kutsal kitaba verilen ad.
SUHUF
Kutsal metinleri ifade eden bir Kur’an terimi.
KİTÂB-ı MUKADDES
Ahd-i Atîk ile Ahd-i Cedîd’den oluşan hıristiyan kutsal kitabı.
NÂMÛS
Cebrâil, ilâhî kanun, şeriat, Tevrat gibi anlamlarda kullanılan bir terim.
ON EMİR
Hz. Mûsâ’ya Sînâ’da taş tabletler üzerine yazılı olarak verilen ilk ilâhî emirler.
AHİD SANDIĞI
Allah ile İsrâiloğulları arasındaki ahdin sembolü olan, on emirin yazılı bulunduğu levhaların muhafaza edildiği sandık.
SÎNÂ
Hz. Mûsâ’ya Tevrat’ın verildiği dağ.
TAHRİF
İslâm literatüründe önceki kutsal kitapların metninin veya anlamının bozulması karşılığında kullanılan bir terim.
ŞİFÂÜ’l-GALÎL
İmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin (ö. 478/1085) Tevrat ve İncil’in tahrifine dair risâlesi.
Tevrat'ın Arapça ilk çevirisini yapan şahıs
FEYYÛMÎ, Saîd b. Yûsuf
Ortaçağ Babilonya Yahudiliği’nin tanınmış âlim ve yazarı, Ahd-i Atîk’in ilk Arapça mütercimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER