UBEYD b. ŞERİYYE - TDV İslâm Ansiklopedisi

UBEYD b. ŞERİYYE

عبيد بن شريّة
Müellif:
UBEYD b. ŞERİYYE
Müellif: ELNURE AZİZOVA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 2012
Erişim Tarihi: 29.03.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ubeyd-b-seriyye
ELNURE AZİZOVA, "UBEYD b. ŞERİYYE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ubeyd-b-seriyye (29.03.2023).
Kopyalama metni

Adı, doğum yeri ve tarihi konusunda kesin bilgi yoktur. Adı Ubeyd b. Şeriyye’nin yanı sıra çeşitli noktalama ve harekelemelere göre farklı şekillerde (Abîd b. Şerye, Abîd b. Seriyye, İbn Sâriye, İbn Şerye, Ubeyd b. Seriyye ve Umeyr b. Şübrüme) okunmuştur. Çok sınırlı bilgilerden hareketle Kahtân asıllı Cürhüm kabilesine mensup olup San‘a (İbnü’n-Nedîm, s. 138; Yâkūt, IV, 378), Hîre (İbn Asâkir, XXXVIII, 202; Yâkūt, IV, 375) veya Rakka’da (Aḫbâru ʿUbeyd, s. 325) yaşamış olduğu söylenebilir. Kaynaklarda onun hayatına dair 220, 240, 300 yıl gibi abartılı rakamlar verilmekte, kendisine nisbet edilen Kitâbü’l-Mülûk ve aḫbâri’l-mâżîn adlı eserde Lahmî, Kinde, Himyer ve Gassân hükümdarlarının tamamına ulaşacak kadar uzun bir ömür sürdüğü belirtilmekte ve kaynaklar çok uzun müddet yaşadığı konusunda birleşmektedir. Eyyâmü’l-Arab’dan Dâhis savaşına ulaştığı, Hz. Peygamber zamanında müslüman olduğu (İbn Kuteybe, el-Maʿârif, s. 534; İbnü’n-Nedîm, s. 138), Muâviye b. Ebû Süfyân’la halifeliği döneminde görüştüğü ve Abdülmelik b. Mervân zamanına kadar (685-705) yaşadığı zikredilmektedir (Yâkūt, IV, 378; İbn Hacer, V, 89).

Ubeyd b. Şeriyye ve rivayetleri hakkında kaynaklarda farklı değerlendirmeler yapılmıştır. İbn Kuteybe el-Maʿârif’inde (s. 534) Ubeyd’i ilk nesep ve ahbâr âlimleri arasında zikreder, Teʾvîlü muḫtelifi’l-ḥadîs̱’inde (s. 283) peygamberler tarihiyle ilgili haberlerin sıhhatini tartışırken Kitap ve Sünnet ile desteklenmeyen bu tür haberlerin Ubeyd b. Şeriyye gibi âlimlerden geldiğini söyler. Câhiz bir yerde onu nesep âlimleri, hikmet ve hitabet üstatları arasında zikrederken (el-Beyân ve’t-tebyîn, I, 361-362) bir başka yerde, “İbn Şeriyye’nin yolunu bırak, o haberin zâhirinden başka bir şey bilmez” demektedir (el-Buḫalâʾ, s. 47). Dîneverî, Kahtânîler hakkındaki bilgilerin bir kısmını Ubeyd b. Şeriyye’den nakleder (Aḫbârü’ṭ-ṭıvâl, s. 7). Eski Himyer tarihi konusundaki rivayetlerin çoğunun Ubeyd b. Şeriyye ve bazı Hîreli râvilere dayandığını söyleyen Mes‘ûdî (et-Tenbîh ve’l-işrâf, s. 88) İslâm öncesi Yemen hükümdarlarının kronolojik sıralamasını Ubeyd b. Şeriyye’den aktarır ve eski Arap tarihi konusunda insanların elinde dolaşan ünlü bir kitabından bahseder (Mürûcü’ẕ-ẕeheb, IV, 85-87, 259).

İbnü’n-Nedîm, İbn Şeriyye’nin Kitâbü’l-Ems̱âl ile Kitâbü’l-Mülûk ve aḫbâri’l-mâżîn adlı iki eserini kaydeder ve elli varaktan oluşan Kitâbü’l-Ems̱âl’i bizzat gördüğünü söyler (el-Fihrist, s. 138). Emsâl müellifleri emsâl türü eserlerin ilki sayılan bu kitaptan bazı alıntılar yapmıştır. Kitâbü’l-Mülûk’ün Ubeyd’in Muâviye b. Ebû Süfyân’a anlattığı kıssaların halife tarafından toplatılmasıyla ortaya çıktığı rivayet edilir. Buna göre halifeliğinin sonlarına doğru eski kavimler ve hükümdarlar tarihine merak salan Muâviye, Amr b. Âs’ın tavsiyesi üzerine hayatta kalmış tek Cürhümlü olan Ubeyd’i San‘a’dan (veya Rakka’dan) sarayına davet eder (Aḫbâru ʿUbeyd, s. 325-326; İbnü’n-Nedîm, s. 138) veya Muâviye Irak’a geldiğinde onunla Hîre’de görüşür (İbn Asâkir, XXXVIII, 202; Yâkūt, IV, 375). Eski Arap kavimleri, Güney Arabistan devletleri ve hükümdarlarına dair kıssalarıyla Muâviye’nin gece sohbetlerinin aranan kişisi olan Ubeyd’in anlattıkları daha sonra kaleme alınarak Ubeyd’e nisbet edilmiştir (İbnü’n-Nedîm, s. 138; İbn Hacer, V, 89). İbn Hacer el-Askalânî’nin Hemdânî’den aktardığı bilgilere göre (V, 89) eser daha sonraki dönemlerde yapılan ekleme ve kısaltmalarla değişikliğe uğramıştır. Bu kitap, ilk defa İbn Hişâm’a nisbet edilen Kitâbü’t-Tîcân fî mülûki Ḥimyer adlı eserin zeyli şeklinde Aḫbâru ʿUbeyd b. Şeriyye el-Cürhümî fî aḫbâri’l-Yemen ve eşʿârihâ ve ensâbihâ ʿale’l-vefâʾi ve’l-kemâl adıyla yayımlanmıştır (Haydarâbâd 1347). Fritz Krenkow ve Seyyid Zeynelâbidîn el-Müsâvî’nin Haydarâbâd, Londra ve Berlin nüshalarını karşılaştırarak yaptıkları bu neşrin ardından en eski nüshası sayılan V. (XI.) yüzyıla ait San‘a nüshası bulunmuş ve Abdülazîz el-Mekâlih tarafından yeni bir neşri yapılmıştır (San‘a 1979; Kahire 1996). Kitap Muâviye’nin Âd, Semûd, Tasm, Cedîs kavimleri, Cürhüm’ün Yemen’den Harem’e çıkışı, Yemen hükümdarlarının hâkimiyet dönemleri gibi konulara dair sorularına Ubeyd’in verdiği şiir-hikâye tarzındaki cevaplardan oluşur. Eserde Ubeyd b. Şeriyye’nin rivayetleri genellikle herhangi bir kaynağa atıfta bulunulmadan verilmekte, birkaç yerde rastlanan rivayet zinciri ise İbn İshak’a isnat edilmektedir.

Ubeyd’in rivayetlerinin değeri konusunda ilk dönem kaynaklarında yer alan birbirine zıt iki yaklaşım, eseri neşre hazırlayan Fritz Krenkow’un iddialarıyla birlikte onun tarihî şahsiyetinin sorgulanmasına yol açmıştır. Krenkow hadis râvilerine dair tabakat kitaplarında adının zikredilmemesi, eserde anakronizme rastlanması (Semerkant’ın fethi [93/711] sırasında vuku bulmuş bir olayı Muâviye’ye anlatması) gibi sebeplerle Ubeyd’in İbnü’n-Nedîm’in uydurduğu bir kişi olduğunu söylemiş ve kitabın gerçek yazarının eserde aktarıcı gibi görülen İbn İshak olabileceğini ileri sürmüştür (, II [1928], s. 234-236). Benzer şüpheleri tekrarlayan Rosenthal, eserin muhtemelen Güney Arabistan tarihine olan ilgiden faydalanmak isteyen Bağdatlı bir müellif tarafından kaleme alındığı görüşündedir (, III, 937). Gibb ise bunun Arap tarihinin daha iyi anlaşılmasının önünde bir engel teşkil ettiğini söyler (Studies on the Civilization of Islam, s. 109). Abdülazîz ed-Dûrî de İslâm öncesi Yemen tarihiyle ilgili Vehb b. Münebbih ve Ubeyd b. Şeriyye gibi râvilerce aktarılan, eyyâmü’l-Arab üslûbunu andıran kavmî ve İsrâiliyat karışımı yarı efsanevî nitelikteki bu kıssaların Güney Arapları’nın savaş, sanat, dil ve edebiyat gibi yönlerden Kuzey Arapları’ndan daha üstün olduğunu savunmak amacıyla uydurulduğunu ve tarihî değer taşımadığını iddia eder (Baḥs̱ fî neşʾeti ʿilmi’t-târîḫ, s. 15). Buna karşılık Nabia Abbot, Ubeyd’in Hz. Peygamber döneminde İslâm’ı benimsemiş olsa da hadis rivayet etmediği için râvi tabakatında yer almasının beklenemeyeceğini, anakronizm gibi görülen hususların müellifin naklettikleriyle kâtiplerin eklediği bilgilerin birbirinden ayrılmamasından kaynaklandığını belirterek Ubeyd’i Kitâbü’l-Mülûk’ün gerçek müellifi kabul etmiştir (Studies in Arabic Literary Papyri, s. 9-17).


BİBLİYOGRAFYA

Aḫbâru ʿUbeyd b. Şeriyye el-Cürhümî fî aḫbâri’l-Yemen ve eşʿârihâ ve ensâbihâ ʿale’l-vefâʾ ve’l-kemâl (İbn Hişâm, Kitâbü’t-Tîcân fî mülûki Ḥimyer içinde), San‘a 1979, s. 325-326, 363, 391, 395, 407, 442-443.

Mufaddal ed-Dabbî, Ems̱âlü’l-ʿArab (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1983, neşredenin girişi, s. 33-34.

İbn Hişâm, Kitâbü’t-Tîcân fî mülûki Ḥimyer, San‘a 1979, s. 219.

Ebû Hâtim es-Sicistânî, el-Muʿammerûn ve’l-veṣâyâ (nşr. Abdülmün‘im Âmir), Kahire 1961, s. 50-53.

, I, 361-362.

a.mlf., el-Buḫalâʾ (nşr. M. Tâhâ el-Hâcirî), Kahire 1981, s. 47.

, s. 534.

a.mlf., Teʾvîlü muḫtelifi’l-ḥadîs̱ (nşr. M. Zührî en-Neccâr), Kahire 1386/1966, s. 283.

, s. 7.

, IV, 85-87, 136, 259.

a.mlf., et-Tenbîh ve’l-işrâf, Beyrut 1981, s. 88.

Hemdânî, el-İklîl (nşr. Anistâs el-Kermelî), Bağdad 1931, VIII, 71, 184, 215, 232-235, 240, 251, 262.

, Kahire 1348, s. 138.

Ebû Ubeyd el-Bekrî, Faṣlü’l-maḳāl fî şerḥi Kitâbi’l-Ems̱âl (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1971, s. 64, 75, 93, 177, 239, 255.

Seleme b. Müslim el-Avtebî es-Suhârî, el-Ensâb (nşr. M. İhsan en-Nas), [baskı yeri yok] 1427/2006, I-II, bk. İndeks.

Zemahşerî, el-Müstaḳṣâ fî ems̱âli’l-ʿArab, Beyrut 1987, I, 305.

, XXXVIII, 202-205.

Neşvân el-Himyerî, Mülûkü Ḥimyer ve ʿaḳyâlü’l-Yemen (nşr. Ali b. İsmâil el-Müeyyed – İsmâil b. Ahmed el-Cerâfî), Kahire 1378, bk. İndeks.

Yâkūt, Muʿcemü’l-üdebâʾ (nşr. Ömer Fârûk et-Tabbâ‘), Beyrut 1420/1999, IV, 375-378.

İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe (nşr. Halîl Me’mûn Şîhâ), Beyrut 1418/1997, III, 185.

, XIX, 432-433.

İbn Hacer el-Askalânî, el-İṣâbe (nşr. Âdil Ahmed Abdülmevcûd v.dğr.), Beyrut 1415/1995, V, 89.

, I, 63; , I, 100.

, IV, 189.

N. Abbot, Studies in Arabic Literary Papyri, Chicago 1957, I, 9-17, 20, 26, 27, 56.

H. A. R. Gibb, Studies on the Civilization of Islam (ed. S. J. Shaw – W. R. Polk), Boston 1962, s. 109.

, I, 260.

Abdülazîz ed-Dûrî, Baḥs̱ fî neşʾeti ʿilmi’t-târîḫ ʿinde’l-ʿArab, Beyrut 1993, s. 15.

Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul 1998, s. 55.

F. Krenkow, “The Two Oldest Books on Arabic Folklore”, , II (1928), s. 204-236.

Zarîf el-Meâyeta, “Menhecü ʿUbeyd b. Şeriyye el-Cürhümî fî kitâbihi’l-Mülûk ve aḫbâri’l-mâdîn”, Şüʾûn ictimâʿiyye, XVIII/71, Şârika 2001, s. 39-59.

F. Rosenthal, “Ibn S̲h̲arya”, , III, 937.

Âmir el-Ahmedî, “ʿUbeyd b. Şeriyye”, el-Mevsûʿatü’l-ʿArabiyye, Dımaşk 2005, XII, 889-890.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2012 yılında İstanbul’da basılan 42. cildinde, 15-16 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER