VECÎHÎ HASAN EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VECÎHÎ HASAN EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Eserinde dönemini anlattığı padişah
MURAD IV
Osmanlı padişahı (1623-1640).
Eserinde dönemini anlattığı padişah
İBRÂHİM
Osmanlı padişahı (1640-1648).
Eserinde döneminin ilk on üç yılını anlattığı padişah
MEHMED IV
Osmanlı padişahı (1648-1687).
Hizmetinde bulunduğu ve mühürdarlığını yaptığı kişi
KEMANKEŞ MUSTAFA PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Osmanlı Devleti’nin onunla yeniden hayat bulduğunu söylediği sadrazam
KÖPRÜLÜ MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
Haksız yere öldürüldüğü değerlendirmesinde bulunduğu devlet adamı
HÜSEYİN PAŞA, Deli
Girit serdarı ve sadrazam.
Başka kaynaklarda bulunmayan gerçek katil sebebini anlattığı vezîriâzam
SÂLİH PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Uzun yıllar kâtiplik görevinde bulunduğu organ
DÎVÂN-ı HÜMÂYUN
Osmanlı devlet yönetiminde XV. yüzyıl ortasından XVII. yüzyılın ilk yarısına kadar en önemli karar organı.
Doğduğu yer
BAHÇESARAY
Kırım Hanlığı’nın başşehri.
Çağdaşı
KÂTİB ÇELEBİ
XVII. yüzyıl Türk ilim dünyasının müsbet düşünceyi temsil eden büyük siması ve çeşitli konulara dair pek çok eserin müellifi.
Çağdaşı
MEHMED HALÎFE
XVII. yüzyılda yaşamış Osmanlı tarihçisi.
Çağdaşı
KARAÇELEBİZÂDE ABDÜLAZİZ EFENDİ
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Halefi
RÂŞİD MEHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi, şair ve münşî.
Halefi, eserini kaynak olarak kullanan kişi
NAÎMÂ
İlk resmî Osmanlı vak‘anüvisi, tarihçi.
Eserini kaynak olarak kullanan kişi
MÜNECCİMBAŞI, Ahmed Dede
Osmanlı âlimi, müneccim, mutasavvıf ve tarihçi.
Eserini kaynak olarak kullanan kişi
ABDİ PAŞA, Nişancı
Osmanlı devlet adamı ve tarihçi.
Eserini kaynak olarak kullanan kişi
DEFTERDAR SARI MEHMED PAŞA
Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi.
Eserini kaynak olarak kullanan kişi
SİLÂHDAR MEHMED AĞA
Osmanlı tarihçisi.
Eserini kaynak olarak kullanan kişi
OSMANZÂDE AHMED TÂİB
Osmanlı şairi, biyografi yazarı.
Târih'inin Giacoma Tarsini tarafından yapılan İtalyanca çevirisinin bazı kısımlarını yayımlayan kişi
IORGA, Nicolae
Romanyalı tarihçi, siyaset adamı ve edebiyatçı.
Çağdaşı, ölümüne tarih düşüren şair
NAZMİ EFENDİ, Mehmed
Hediyyetü’l-ihvân adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, şair ve bestekâr.
Güçlü bir şair olduğunu kaydeden çağdaşı
GÜFTÎ
Divan şairi ve şuarâ tezkiresi yazarı.
Şiirde üstat edindiği kişi
NÂİLÎ
Divan şiirinin ve sebk-i Hindî akımının önde gelen isimlerinden.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER