VEKΑ b. CERRÂH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

VEKΑ b. CERRÂH ile İLİŞKİLİ MADDELER

وكيع بن الجرّاح
Hocası
HİŞÂM b. URVE
Muhaddis tâbiî.
Hocası
A‘MEŞ
Hadis, kıraat ve ferâiz sahalarındaki bilgisiyle tanınan tâbiîn nesline mensup âlim.
Hocası
İBN EBÛ LEYLÂ, Muhammed b. Abdurrahman
Kûfe kadısı, mutlak müctehid, muhaddis.
Hocası
İBN CÜREYC
Tefsir, hadis ve fıkıh âlimi, tâbiî.
Hocası
EVZÂÎ
Evzâiyye mezhebinin kurucusu, fıkıh ve hadis âlimi.
Hocası
MÂLİK b. ENES
Mâlikî mezhebinin imamı, büyük müctehid ve muhaddis.
Hocası
SÜFYÂN es-SEVRÎ
Kendi adıyla anılan fıkıh mezhebinin imamı, müfessir, muhaddis ve zâhid.
Hocası
ŞU‘BE b. HACCÂC
Tebeu’t-tâbiîn neslinden muhaddis, ricâl âlimi.
Hocası
HAMMÂD b. SELEME
Muhaddis, nahiv ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
ABDULLAH b. MÜBÂREK
Tebeu’t-tâbiînin ileri gelenlerinden, muhaddis, zâhid ve fakih.
Öğrencisi
ABDURRAHMAN b. MEHDÎ
Tebeu’t-tâbiînin tanınmış hadis hâfızı ve fıkıh âlimi.
Öğrencisi
AHMED b. HANBEL
Hanbelî mezhebinin imamı, muhaddis, fakih.
Öğrencisi
ALİ b. MEDÎNÎ
İlelü’l-hadîs alanında meşhur olan muhaddis.
Öğrencisi
YAHYÂ b. MAÎN
Tasnif dönemi hadis ve ricâl âlimi.
Öğrencisi
HUMEYDÎ, Abdullah b. Zübeyr
Hadis hâfızı ve fakih.
Öğrencisi
İBN SA‘D
Tabakat kitabıyla tanınan hadis, siyer, tarih ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebû Bekir
el-Muṣannef adlı eseriyle tanınan hadis hâfızı, müfessir ve tarihçi.
Öğrencisi
İBN EBÛ ŞEYBE, Ebü’l-Hasan
Hadis ve tefsir âlimi.
Öğrencisi
HALÎFE b. HAYYÂT
Ṭabaḳātü’r-ruvât ve et-Târîḫ adlı eserleriyle tanınan hadis hâfızı, tarihçi ve ensâb âlimi.
Öğrencisi
SAHNÛN
Mâlikî mezhebinin oluşumunda ve Kuzey Afrika’ya yayılmasında önemli katkıları olan fakih.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER