ABBÂSÎLER - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABBÂSÎLER ile İLİŞKİLİ MADDELER

العباسيون
Soyundan geldikleri sahâbî
ABBAS
Hz. Peygamber’in amcası.
Yıktıkları hânedan
EMEVÎLER
Hulefâ-yi Râşidîn’den sonra 661-750 yılları arasında hüküm süren ilk İslâm hânedanı.
EBÜ’l-ABBAS es-SEFFÂH
İlk Abbâsî halifesi (750-754).
EBÛ MÜSLİM-i HORASÂNÎ
Abbâsî ihtilâlinin önde gelen şahsiyetlerinden.
MANSÛR
Abbâsî halifesi (754-775).
Hilâfet merkezi olarak kurdukları şehir
BAĞDAT
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
Hânedanın en fazla tanınan siması
HÂRÛNÜRREŞÎD
Abbâsî halifesi (786-809).
SÂMERRÂ
Bir dönemin Abbâsî başşehri.
MÜSTANSIRİYYE MEDRESESİ
Abbâsî Halifesi Müstansır-Billâh (ö. 640/1242) tarafında Bağdat’ta inşa ettirilen medrese.
Bu dönemde Araplar karşısında nüfuzu artan unsur
MEVÂLÎ
Arap olmayan müslüman halklar için kullanılan bir terim.
MÜSTA‘SIM-BİLLÂH
Son Abbâsî halifesi (1242-1258).
EBÛ SELEME el-HALLÂL
Abbâsîler’in ilk veziri.
İBNÜ’l-ALKAMÎ
Son Abbâsî veziri.
BERMEKÎLER
Abbâsîler devrinde başta vezirlik olmak üzere çeşitli makamlarda bulunan bir aile.
Mücadele ettikleri devlet
FÂTIMÎLER
909-1171 yılları arasında Kuzey Afrika, Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Şiî devleti.
Bu dönemde ortaya çıkan hareket
ŞUÛBİYYE
Arap olmayan milletlerin Araplar’dan üstün olduğunu iddia eden siyasî, fikrî ve edebî hareket.
İBN FADLÂN
İdil Bulgar Hanlığı’na gönderilen Abbâsî elçilik heyetinin kâtibi ve bu seferi anlatan seyahatnâmenin yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER