ABDAL - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ABDAL ile İLİŞKİLİ MADDELER

الأبدال
RİCÂLÜ’l-GAYB
Âlemde tasarruf sahibi gizli ve âşikâr velîler topluluğu.
RİCÂLULLAH
İlâhî hakikatlerin mazharı olup âlemde tasarrufta bulunan gizli ve âşikâr Allah erleri anlamında bir tasavvuf terimi.
KUTUB
Velîler zümresinin başkanı ve insân-ı kâmil anlamında bir tasavvuf terimi.
ÜMENÂ
Melâmetîler ve ricâlü’l-gayb taifesinin en üstünlerinden bir grubun adı.
AHYÂR
Tasavvufta, dünyanın düzenini sağladıklarına inanılan ricâlü’l-gayb zümrelerinden birine verilen ad.
VELÎ
Allah dostu anlamında bir tasavvuf terimi.
KALENDERİYYE
Kalenderî bir hayat tarzını benimseyen çeşitli tasavvufî zümrelerin ortak adı.
MECZUP
Mazhar olduğu cezbe sonucu sülûk etmeden Hakk’a eren velî anlamında tasavvuf terimi.
BABA
Bazı mutasavvıflara, tarikat şeyhleriyle halifelerine veya meczuplara verilen bir unvan.
DERVİŞ
Bir tarikata ve şeyhe bağlı olan mürid, sûfiyâne bir hayat yaşayan kişi.
ABÂDİLE
Hadiste ve tasavvufta farklı anlamlarda kullanılan terim.
ABDAL KUMRAL
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
ABDAL MEHMED
II. Murad devrinde Bursa ve çevresinde yaşayan Anadolu abdallarından biri.
ABDAL MURAD
Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna ait menkıbelerde adı geçen Anadolu abdallarından biri.
ABDAL MÛSÂ
Menkıbeleri Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili rivayetlere karışan ve Bektaşî an‘anesinde önemli bir yeri olan Anadolu abdallarından biri.
KAYGUSUZ ABDAL
Alevî-Bektaşî edebiyatının kurucusu olarak kabul edilen mutasavvıf şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER