ABDULLAH b. AYYÂŞ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. AYYÂŞ

عبد الله بن عياش
Müellif:
ABDULLAH b. AYYÂŞ
Müellif: ALİ TURGUT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 02.12.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ayyas
ALİ TURGUT, "ABDULLAH b. AYYÂŞ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-ayyas (02.12.2023).
Kopyalama metni

Babası Ayyâş ilk müslümanlardandı; Habeşistan’a hicret etti, Abdullah orada dünyaya geldi. Sahâbî olup olmadığı konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, bazı rivayetlere dayanarak İbn Hacer ve İbn Abdülber sahâbeden olduğunu belirtmişlerdir. Hz. Peygamber’den, Ömer, Abdullah b. Abbas, babası Ayyâş ve diğer bazı sahâbîlerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de oğlu Hâris, İbn Ömer’in âzatlısı Nâfi‘, Süleyman b. Yesâr rivayette bulunmuşlardır (onunla ilgili rivayetler için bk. , “Ṭahâret”, 55, “Ḥac”, 142, “Ẕebâʾiḥ”, 16, “Medîne”, 21). Kıraati arz yoluyla Übey b. Kâ‘b’dan öğrendi. Kendisinden kıraat tahsil eden âzatlısı Ebû Ca‘fer Yezîd b. Ka‘kā‘, Şeybe b. Nassâh, Abdurrahman b. Hürmüz, Müslim b. Cündeb ve Yezîd b. Rûmân, aynı zamanda, yedi kıraat imamından biri olan Nâfi‘in de hocalarıdır. Devrinde Medine’nin kıraat sahasında en önde gelen şahsiyetlerinden biri idi. Medine’de vefat etti. İbn Hibbân 64 (683-84) yılında vefat ettiğini belirtir (bk. , II, 357); Zehebî de 70’ten (689-90) sonra vefat ettiğine dair bir rivayet zikreder (bk. Maʿrifetü’l-ḳurrâʾ, I, 58).


BİBLİYOGRAFYA

, “Ṭahâret”, 55, “Ḥac”, 142, “Ẕebâʾiḥ”, 2, “Ḥudûd”, 16, “Medîne”, 21.

, V, 28.

, V, 149-150.

, V, 125.

(el-İṣâbe içinde), II, 363-364.

, III, 360-361.

, I, 57-58.

, I, 439-440.

, II, 356-357.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 86-87 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER