ABDULLAH b. ŞEDDÂD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH b. ŞEDDÂD

عبد الله بن شدّاد
Müellif:
ABDULLAH b. ŞEDDÂD
Müellif: NEVZAT AŞIK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-seddad
NEVZAT AŞIK, "ABDULLAH b. ŞEDDÂD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-b-seddad (16.06.2024).
Kopyalama metni

Eski Arap toplumunda âdet olduğu üzere, yolcu ve misafirlerin ışığı görüp evine konuk olmalarını temin etmek maksadıyla geceleri ateş yaktığı için el-Hâdî ismi verilen büyük dedesi Amr’a izâfetle İbnü’l-Hâdî diye de meşhurdur. Annesi Sülmâ bint Umeys olup Hz. Hamza’nın hanımı iken onun şehid edilmesinden sonra Şeddâd ile evlenmiştir. Babası Şeddâd, Hz. Ömer, Ali, Muâz b. Cedel, İbn Mes‘ûd, Esmâ bint Umeys, Âişe, Ümmü Seleme ve diğer bazı sahâbîlerden hadis rivayet etmiş, kendisinden de Ebû İshak eş-Şeybânî, Abdullah b. Şübrüme ve Hakem b. Uteybe gibi kişiler rivayette bulunmuşlardır. Güvenilir bir muhaddis olup rivayetleri Kütüb-i Sitte’de yer almıştır.

Boynunun vurulması pahasına da olsa minbere çıkıp sabahtan öğleye kadar Hz. Ali’nin faziletlerini anlatmak istediğini belirtecek derecede Ali taraftarı olduğu rivayet edilen Abdullah, İbnü’l-Eş‘as’ın yanında Haccâc ile savaşırken Düceyl nehrinde boğularak ölmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 61; VI, 126.

, VI, 382-383.

, III, 275-276.

, III, 488-489.

, V, 13-14.

a.mlf., , V, 251-252.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 136 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER