ABDULLAH-ı ŞETTÂRÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDULLAH-ı ŞETTÂRÎ

عبد الله شطّاري
Müellif:
ABDULLAH-ı ŞETTÂRÎ
Müellif: SÜLEYMAN ULUDAĞ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: 05.07.2017
Erişim Tarihi: 22.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-i-settari
SÜLEYMAN ULUDAĞ, "ABDULLAH-ı ŞETTÂRÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdullah-i-settari (22.05.2024).
Kopyalama metni

Hakkındaki bilgiler daha çok Gulâm Server Lâhûrî’nin Ḫazînetü’l-aṣfiyâʾına dayanmaktadır. Hemedâniyye tarikatının Ali el-Hemedânî’den, Kādiriyye tarikatını Şeyh Abdülvehhâb’dan aldı. Ḫazînetü’l-aṣfiyâʾa göre Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin soyundan gelen Abdullah, Tayfûriyye tarikatı şeyhlerinden Muhammed Ârif’e intisap etti. Şeyhi ona Şettârî (veya Şettâr) lakabını verdi; hırka giydirerek tarikatı yayması için Hindistan’a gönderdi. Abdullah-ı Şettârî önce Hindistan’ın Bankipûr şehrine, sonra Kanpûr’a gitti ve orada büyük bir üne kavuştu. Bir süre sonra Câlûh’a geldi; Câlûh hükümdarının başşehir Mend’de kendisine tahsis ettiği bir yere yerleşerek tarikatını yaymaya başladı. Nüzhetü’l-ḫavâṭır müellifinin Gülzâr-ı Ebrâr’dan naklettiğine göre 832’de (1428-29) Mend’de vefat etti. Değişik şekillerde kaydedilen tarikat silsilelerinin hepsi Bâyezîd-i Bistâmî’ye ulaşır. Abdullah-ı Şettârî’nin meşrebi, tasavvufta üç genel temayülü ifade eden tarîk-i ebrâr, tarîk-i ahyâr, tarîk-i şettârdan sonuncusudur. Bu yol aşk, vecd ve cezbeyi esas alır. Kendisine “pîr-i tarîkat”, “sâhib-i tarîkat” denilmekle birlikte Şettâriyye tarikatı daha önce de mevcuttu. Nitekim bazı kaynaklarda şeyhi Muhammed Ârif’e Şettârî lakabı verilmektedir. Kendisinden önce genel bir tasavvufî tavır ifade eden Şettâriyye, Abdullah-ı Şettârî tarafından özel bir tarikat olarak kurulmuş olmalıdır.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 73.

, I, vr. 184b.

Gulâm Server Lâhûrî, Ḫazînetü’l-aṣfiyâʾ, Leknev 1914, II, 185.

, II,151-152.

, III, 100-101.

Yûnus İbrâhim es-Sâmerrâî, ʿUlemâʾü’l-ʿArab fî şibhi’l-ḳārreti’l-Hindiyye, Bağdad 1986, s. 154.

T. Yazıcı, “Şattâriye”, , XI, 355-356.

a.mlf., “Tarîkat”, , XII, 15.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 137 numaralı sayfada "ABDULLAH-I ŞÜTTÂRÎ" başlığıyla yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız. Bu madde en son 05.07.2017 tarihinde güncellenmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER