ABDÜLMELİK b. EBÛ SÜLEYMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDÜLMELİK b. EBÛ SÜLEYMAN

عبد الملك بن أبي سليمان
Müellif:
ABDÜLMELİK b. EBÛ SÜLEYMAN
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 30.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulmelik-b-ebu-suleyman
MÜCTEBA UĞUR, "ABDÜLMELİK b. EBÛ SÜLEYMAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdulmelik-b-ebu-suleyman (30.05.2024).
Kopyalama metni

Ebû Süleyman, Ebû Muhammed künyeleriyle de anılan ve tebeu’t-tâbiînden olan Abdülmelik’in hocaları arasında Saîd b. Cübeyr, Atâ b. Ebû Rebâh, Enes b. Sîrîn önde gelirler. Kendisinden rivayette bulunanların başında ise Yahyâ b. Saîd el-Kattân, Şu‘be b. Haccâc, Süfyân es-Sevrî, Abdullah b. Mübârek gibi meşhur muhaddisler vardır. Cerh ve ta‘dîl imamlarının hemen hepsine göre hadis ilminde büyük bir otorite ve aynı zamanda fakihtir. Talebelerinden Cerîr b. Abdülhamîd’in belirttiğine göre zamanının hadisçileri, hadisle ilgili bir ihtilâf söz konusu olunca, Abdülmelik b. Ebû Süleyman’ın hakemliğine başvururlardı. Ahmed b. Hanbel’e göre ise Abdülmelik sika olmakla birlikte zaman zaman rivayetlerinde hataya düşmüştür. Buna rağmen Kûfeliler’in en kuvvetli hadis hâfızlarından sayılır. Bu özelliği sebebiyle talebelerinden Süfyân es-Sevrî ve İbnü’l-Mübârek ondan “mîzan” diye söz ederler.


BİBLİYOGRAFYA

, II/2, s. 366.

, X, 393.

, IV, 5.

, VI, 107-109.

a.mlf., , II, 656.

a.mlf., , I, 155.

, IV, 279.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 265 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER