ABDURRAHMAN b. EBÜ’Z-ZİNÂD

عبد الرحمن بن أبي الزناد
Müellif:
ABDURRAHMAN b. EBÜ’Z-ZİNÂD
Müellif: MÜCTEBA UĞUR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 03.04.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-ebuz-zinad
MÜCTEBA UĞUR, "ABDURRAHMAN b. EBÜ’Z-ZİNÂD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-ebuz-zinad (03.04.2020).
Kopyalama metni
100 (718) yılında doğdu. Doğum yeri kesin olarak belli değildir. Babası ünlü fakih Ebü’z-Zinâd Abdullah b. Zekvân’ın künyesine izâfetle İbn Ebü’z-Zinâd diye tanınır. Ebü’z-Zinâd tâbiînden, Abdurrahman ise tebeu’t-tâbiînden sayılır. Zehebî, onu altıncı tabaka âlimleri arasında zikreder. Rivayetleri daha çok babasından olduğu için ilk tahsilini de ondan yaptığı anlaşılmaktadır. Kıraati, meşhur kıraat âlimlerinden Ebû Ca‘fer ve Nâfi‘den öğrenmiştir. Nâfi‘ kıraatine dair bir eser kaleme aldığı bilinmektedir. Ayrıca Süheyl b. Ebû Sâlih, Hişâm b. Urve, Mûsâ b. Ukbe gibi meşhur âlimlerden rivayetleri vardır. Kendisinden de Saîd b. Mansûr, İbn Cüreyc, Ebû Dâvûd et-Tayâlisî ve diğer bazı hadis âlimleri rivayette bulunmuşlardır.

Abdurrahman b. Ebü’z-Zinâd, daha çok hadis ilmiyle meşgul olmakla birlikte, fıkhî meselelerde de fetvalar vermiştir. Hadiste genellikle güvenilir kabul edilirse de bazı noktalardan tenkide tâbi tutulmuştur. Bilhassa Hişâm b. Urve’den rivayet ettiği hadislerde güvenilir bir râvi (hüccet) kabul edildiği halde, diğer rivayetlerinde tam mânasıyla sika* sayılmamıştır. Cerh ve ta‘dil imamlarından Yahyâ b. Maîn’e göre ise rivayet konusunda zayıftır. Bazı âlimler Abdurrahman’ı, Bağdat’a gidip yerleştikten sonra babasından garîb* hadisler rivayet etmesi sebebiyle tenkit ederler. Onun Medine’de iken rivayet ettiği hadislerin sahih olduğu, ancak Bağdat’ta rivayet ettiklerinin Bağdatlılar tarafından değiştirildiği de ileri sürülmüştür ki bu husus, Irak’a yerleştikten sonra tenkit edilmesine yol açan âmilleri açıklığa kavuşturması bakımından önemlidir. Bütün bunlara rağmen Abdurrahman b. Ebü’z-Zinâd, hadis ilminde ve rivayetinde yeri inkâr edilemeyecek bir âlimdir. Yetmiş dört yaşlarında Bağdat’ta vefat etmiştir.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳātü’l-kübrâ (nşr. İhsan Abbas), Beyrut 1388/1968, V, 415; VII, 324; Hatîb, Târîḫu Baġdâd, Kahire 1349/1931, X, 228; Zehebî, Teẕkiretü’l-ḥuffâẓ, Haydarâbâd 1375-77/1955-58, I, 247; İbnü’l-Cezerî, Ġāyetü’n-Nihâye (nşr. G. Bergstraesser), Kahire 1351/1932, I, 372; İbn Hacer, Tehẕîbü’t-Tehẕîb, VI, 170-173; Süyûtî, Ṭabaḳātü’l-ḥuffâẓ (nşr. Ali Muhammed Ömer), Kahire 1393/1973, s. 106; İbnü’l-İmâd, Şeẕerâtü’ẕ-ẕeheb, Kahire 1350-51, I, 284.
Bu madde ilk olarak 1988 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1. cildinde, 159 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.