ABDURRAHMAN b. ESVED - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN b. ESVED

عبد الرحمن بن الأسود
ABDURRAHMAN b. ESVED
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 17.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-esved
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "ABDURRAHMAN b. ESVED", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-esved (17.06.2024).
Kopyalama metni

Hz. Âişe, Enes b. Mâlik, Abdullah b. Zübeyr gibi sahâbîlerden, babasının amcası Alkame b. Kays ve babası Esved b. Yezîd (ö. 75/694) ve diğer bazı tâbiîlerden hadis öğrenmiş ve rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb-i Sitte’nin tamamında yer almaktadır. Bu vasfıyla, rivayetleri Kütüb-i Sitte’nin bir kısmında yer alan öteki iki Abdurrahman b. Esved’den ayrılmaktadır. Kendisinden Ebû İshak Amr b. Abdullah es-Sebîî, Ebû İshak eş-Şeybânî ve Süleyman b. Mihrân el-A‘meş hadis rivayet etmişlerdir. Ahmed b. Menî‘, Nesâî, Yahyâ b. Maîn ve İbn Hibbân gibi büyük hadis münekkitleri tarafından sika kabul edilmiştir.

Hz. Ömer ve Âişe ile görüştüğü belirtilen Abdurrahman’ın ölüm tarihi 99 ve 199 olarak gösterilmiştir. 199’da vefat ettiği görüşünü İbn Hacer, tarihî açıdan reddetmiştir. Nitekim Aynî de onun vefat tarihini 99 olarak kaydetmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, VI, 289-290.

, V, 290.

, V, 11-12.

, VI, 140-141.

Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî, Kahire 1348, II, 302.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 161 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER