ABDURRAHMAN b. HASSÂN b. SÂBİT - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABDURRAHMAN b. HASSÂN b. SÂBİT

عبد الرحمن بن حسّان بن ثابت
Müellif:
ABDURRAHMAN b. HASSÂN b. SÂBİT
Müellif: SALAHATTİN POLAT
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 15.04.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-hassan-b-sabit
SALAHATTİN POLAT, "ABDURRAHMAN b. HASSÂN b. SÂBİT", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abdurrahman-b-hassan-b-sabit (15.04.2024).
Kopyalama metni

Hicretten 6 yıl sonra (m. 627-28) doğdu. Annesi, Hz. Peygamber’in hanımı Mâriye’nin kız kardeşi Sîrîn’dir. Peygamber hayatta iken doğduğu için sahâbî olduğunu söyleyenler varsa da onu tâbiî sayanlar çoğunluktadır. Hayatının büyük bir kısmını, doğum yeri olan Medine’de geçirmiş, bir süre de Dımaşk’ta kalmıştır.

Devrinin bazı şairleriyle giriştiği hiciv yarışında zaman zaman babasından destek görmüş, Muâviye’nin halifeliği döneminde yazdığı hicivlerle Emevîler’i rahatsız etmiştir. Muâviye’nin kızı Remle hakkında söylediği beyitler dolayısıyla kendini hicveden Yezîd’i, yazdığı bir şiirle mağlûp etmiştir. Bunu hazmedemeyen müstakbel halife, anlayışlı olmasını tavsiye eden babasını da dinlemeyerek, hıristiyan şair Ahtal’dan yardım istemiş, o da kendisini himaye edeceğine dair söz aldıktan sonra Abdurrahman’ın şahsında ensarı hicvetmiştir. Ahtal’ın bu hicviyesi müslümanları üzmüştür.

Babasından, annesinden ve diğer bazı sahâbîlerden pek az rivayeti vardır. Şiirleri, Sâmî Mekkî el-Ânî tarafından Şiʿru ʿAbdirraḥmân b. Ḥassân el-Enṣârî adıyla neşredilmiştir (Bağdat 1971).


BİBLİYOGRAFYA

, V, 266; VIII, 212, 215.

, I, 150, 461-466.

, III, 434-436.

, V, 64-65.

, III, 67.

a.mlf., , VI, 162-163.

, II/3, s. 174-175.

, I, 313, 384, 414-417, 518, 555-556.

Yâsîn el-Eyyûbî, Muʿcemü’ş-şuʿarâʾ, Beyrut 1982, s. 258.

R. Blachère, Târîḫu’l-edebi’l-ʿArabî (trc. İbrâhim Kîlânî), Dımaşk 1404/1984, s. 349-350.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 164 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER