ABKASÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ABKASÎ

العبقسي
ABKASÎ
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 21.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/abkasi
M. YAŞAR KANDEMİR, "ABKASÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/abkasi (21.02.2024).
Kopyalama metni

Abdülkaysoğulları sülâlesinden geldiği için Abkasî diye anılır. Daha on yaşındayken hadis tahsiline başladı. Devrinin muhaddislerinden Ebû Ca‘fer Muhammed b. İbrâhim ed-Deybülî, Ebü’t-Türeyk Muhammed b. Hüseyin es-Sa‘dî el-Hımsî, Muhammed b. Rebî‘ b. Süleyman el-Cîzî gibi âlimlerden hadis öğrendi. Daha sonraları hocası Deybülî’nin rivayetlerini sadece Abkasî devam ettirmiştir. Kendisinden de Semmân diye meşhur olan İsmâil b. Ali, Ebû Nasr es-Siczî, Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’nin meşhur râvisi Ebû Zer el-Herevî, tanınmış kıraat âlimleri Ebû Amr ed-Dânî ile Mekkî b. Ebû Tâlib gibi âlimler hadis rivayet etmişlerdir. Talebelerinden Ebû Zer el-Herevî ile Ebû Nasr es-Siczî, onun güvenilir bir muhaddis olduğunu söylemektedir. Ayrıca İbn Beşküvâl de Abkasî’nin talebesi Hâtim b. Muhammed et-Tarablûsî’nin hal tercümesini yazarken Abkasî’den güvenilir bir muhaddis olarak söz etmektedir. Yaşadığı devrin meşhur bir muhaddisi olması ve özellikle Mekke’de oturması sebebiyle pek çok muhaddis uzak yerlerden gelerek kendisinden istifade etmiştir. Abkasî’yi bizzat göremeyen İbn Abdülber, ondan icâzet yoluyla hadis rivayet etmiştir.

Cidde kadılığı yaptığı da rivayet edilen Abkasî, doksan üç yaşlarında Mekke’de vefat etmiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, VIII, 370.

İbn Beşküvâl, eṣ-Ṣıla (nşr. İzzet el-Attâr), Kahire 1966, I, 157.

, XVII, 181-183.

a.mlf., , II, 209.

, III, 3-5.

, III, 173.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 311-312 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER