ÂDİLE HATUN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂDİLE HATUN

Müellif:
ÂDİLE HATUN
Müellif: YUSUF HALAÇOĞLU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 20.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/adile-hatun
YUSUF HALAÇOĞLU, "ÂDİLE HATUN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/adile-hatun (20.07.2024).
Kopyalama metni

Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Babasının âzatlı kölelerinden Mızraklı Süleyman Paşa ile evlendi. Bağdat’ta ilk Kölemen idaresini kuran Süleyman Paşa’nın Bağdat valiliği sırasında (1749-1762) yönetimde önemli roller oynadı. Kocasının ölümü üzerine iktidarı kaybeden Âdile Hatun, valiliğe getirilen Rakka Valisi Sâdeddin Paşa’ya ve daha sonra üç tuğ ile vali tayin edilen kocasının kethüdâsı Ali Paşa’ya karşı bir muhalefet oluşturdu. Bir ara yeniçerileri ayaklandırdığı gibi, bilhassa nüfuzlu kölemenler vasıtasıyla Ali Paşa’yı valilikten uzaklaştırarak yerine babasının kâhyası ve kız kardeşinin kocası Ömer Paşa’yı tayin ettirdi (1764).

Âdile Hatun’un Bağdat’ta kendi adını taşıyan bir camii ile kervansarayı vardır.


BİBLİYOGRAFYA

, II/A, s. 48-49.

Resul Hâvî Efendi, Târîh-i Devhatü’l-vüzerâ’ Zeyl-i Gülşen-i Hulefâ’, Bağdad 1246, vr. 80a-b, 82b.

Sâbit, Bağdad’da Kölemen Hükümetinin Teşekkülüyle İnkırâzına Dâir Risâledir, İstanbul 1292.

Cl. Huart, Histoire de Bagdad dans les temps modernes, Paris 1901, s. 153 vd.

a.mlf., “Âdile”, , I, 141.

a.mlf., “ʿĀdila K̲h̲ātūn”, , I, 204.

, IV/2, s. 248, 366.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 382 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER