YUSUF HALAÇOĞLU - TDV İslâm Ansiklopedisi

YUSUF HALAÇOĞLU

Müellif toplam 42 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Toplumları ve Coğrafyası, Türk Tarihi ve Medeniyeti
Müellifin özgeçmişi

Adana Kozan’da doğdu (1949). İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu (1971). Aynı üniversitede “XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyâseti” başlıklı teziyle doktorasını tamamladı (1978). “Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Teşkilâtı ve Yol Sistemi” başlıklı takdim teziyle doçent (1983) ve “XVI. Yüzyılda Sosyal, Ekonomik ve Demografik Bakımdan Balkanlar’da Bazı Osmanlı Şehirleri” başlıklı takdim teziyle profesör unvanı aldı (1989).

Asistan olarak çalışmaya başladığı (1974) İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde uzun süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Ardından Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü’ne geçti (1986). Bir süre Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi daire başkanı (1989-1990) ve genel müdür yardımcısı (1990-1992) olarak görev yaptı. Daha sonra Marmara Üniversitesi’ne geri döndü ve rektör yardımcılığı yaptı (1992-1993). Ardından Türk Tarih Kurumu başkanlığına atandı ve uzun süre bu görevde kaldı (1993-2008). Daha sonra yaklaşık iki yıl Gazi Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi müdürlüğü görevinde bulundu (2008-2010).

Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Russian Academy of Natural Sciences, International Turkic Academy (Moskova) Yönetim Kurulu, CIEPO (Uluslararası Osmanlı öncesi ve Osmanlı Araştırma Merkezi) Yönetim Kurulu, Beynelmilel Gündoğar Halklarının Medenî Mirasını Araştırma Devlet Enstitüsü (Türkmenistan) Yönetim Kurulu, Osmanlı Araştırmaları Merkezi Danışma Kurulu ve Ahilik Araştırma Vakfı İlmî Danışma Kurulu üyeliklerinde bulundu. 24 (2011), 25 (2015) ve 26. dönem (2018) genel seçimlerinde Kayseri milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi ve halen bu görevine devam etmektedir.

İlmî ve akademik çalışmaları Osmanlı tarihi alanında yoğunlaşmıştır. XVIII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda İskân Siyâseti ve Aşiretlerin Yerleştirilmesi (Ankara 1988), XIV-XVII. Yüzyıllarda Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı (Ankara 1991), Ermeni Tehciri ve Gerçekler (Ankara 2001), Osmanlılar’da Ulaşım ve Haberleşme (Menziller) (Ankara 2002), Sürgünden Soykırıma: Ermeni İddiaları (İstanbul 2006, 2015), The Story of 1915: What Happened to the Ottoman Armenians? (Ankara 2008), Anadolu’da Aşiretler, Cemaatler, Oymaklar (1453-1650) (6 cilt, İstanbul 2009), Türkiye’nin Derin Kökleri: Osmanlı Kimliği ve Aşiretler (İstanbul 2017) başlıca eserleridir.

Güncelleme Tarihi: 08.05.2019
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
ABBAS AĞA
Dârüssaâde ağası.
ABDÜLKERÎM-i KEŞMÎRÎ
Nâdir Şah dönemi tarihçilerinden.
ADANA / 2. Bölüm
Akdeniz bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
ADIYAMAN
Güneydoğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
ÂDİLE HATUN
Bağdat Valisi Hasan Paşazâde Ahmed Paşa’nın kızı.
AĞRI
Doğu Anadolu bölgesinde şehir ve bu şehrin merkez olduğu il.
AHMED el-MÜCÂHİD
Habeşistan’da Müslümanlığın yayılmasında büyük hizmetler gören Harar emîri.
ALÂEDDİN HALACÎ
Delhi sultanı (1296-1316).
ANADOLU / 4. Bölüm: Anadolu'nun Osmanlı Hâkimiyetine Geçişi
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
ANADOLU / 9. Bölüm: Ulaşım ve Yol Sistemi
Türkiye’nin Asya kıtası üzerinde bulunan kesimi.
ANKARA SAVAŞI
Yıldırım Bayezid ile Timur arasında Ankara yakınlarında Çubuk ovasında 28 Temmuz 1402’de meydana gelen savaş.
ARAPKİR
Malatya iline bağlı ilçe merkezi.
ARDAHAN
Doğu Anadolu’da Kars iline bağlı ilçe merkezi.
ASÎR
Suudi Arabistan’ın güneybatısında yer alan idarî bir bölge.
AŞİRET
Göçebe topluluklara verilen genel ad.
BAĞDAT / 2. Bölüm: OSMANLI DÖNEMİ
İslâm dünyasının önemli tarih, ilim ve kültür merkezlerinden biri ve bugünkü Irak’ın başşehri.
BAĞRÂS
İskenderun-Antakya yolu üzerindeki Amanos dağlarında Belen Geçidi girişinde konak yeri.
BASRA / 2. Bölüm: Osmanlı Dönemi
Güney Irak’ta Hz. Ömer tarafından kurulan bir şehir.
BAŞ
Türk devletlerinde bazı müessese ve makam isimlerinin önüne veya sonuna getirilen bir kelime.
BAŞBAKANLIK OSMANLI ARŞİVİ
Osmanlı Devleti’ne ait resmî defter, sicil ve evrakın bugün muhafaza edildiği yer.
BAŞHALİFE
Osmanlılar’da halife unvanı taşıyan kâtiplerin ve çeşitli dairelerin reislerine verilen ad.
BATI TRAKYA
Karadeniz, Marmara ve Ege denizleriyle Balkan-Rodop dağ silsilesi arasında kalan ve Trakya adı verilen arazi parçasının batı kesimi.
BAYRAM PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
BELEN
Hatay iline bağlı ilçe merkezi.
BEYDİLİ
Oğuzlar’ın Bozok koluna mensup boy.
CEBELİBEREKET
Eski adı Gâvurdağı olan bugünkü Amanos dağlarının Düldül dağından Belen Boğazı’na kadarki bölümüne ve merkezi Yarpuz olan sancağa verilen ad.
CERRAH MEHMED PAŞA
Osmanlı sadrazamı.
CEVDET PAŞA
XIX. yüzyılın ünlü Türk âlimi ve devlet adamı.
CİSR-i MUSTAFA PAŞA
Bulgaristan’da bugünkü adı Svilengrad olan kasaba.
CÜRM ü CİNÂYET RESMİ
Timar topraklarında yaşayanlardan işledikleri suça karşılık alınan bâd-ı hevâ türünden bir vergi.
ÇİRMEN
Edirne’nin kuzeybatısında, bugün Yunanistan sınırları içinde yer alan bir Osmanlı kasabası ve sancağı.
DELLÂL
Bir haberi çarşı pazar dolaşıp bağırarak halka duyuran veya satılacak bir malın alım satımında vasıta olup pazarlığı sonuçlandıran kimse.
DERBEND
Osmanlı Devleti’nde yolların ve seyahat emniyetinin sağlanması için küçük bir kale şeklinde kurulmuş karakollara verilen ad.
EVLÂD-ı FÂTİHÂN
XVII. yüzyıl sonundan itibaren Rumeli’deki yörük gruplarına verilen ad.
FERSAH
Eskiden kullanılan bir yol mesafesi ölçüsü.
FIRKA-i ISLÂHİYYE
1865 yılında Çukurova, Kozan dağları ve Cebelibereket’te ıslahat yapan askerî fırka.
MENZİL
Osmanlı Devleti’nde resmî haberleşmeyi sağlayan posta teşkilâtı ve ordunun konaklama noktaları için kullanılan bir terim.
TÜRK TARİH KURUMU
Türk tarihini araştırmak üzere oluşturulan kurum.
ULAK
Osmanlılar’da devletin resmî haberlerini ulaştıran görevlilere verilen ad.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER