AĞLEB el-İCLÎ

الأغلب العجلي
Müellif:
AĞLEB el-İCLÎ
Müellif: HULUSİ KILIÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 01.06.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/agleb-el-icli
HULUSİ KILIÇ, "AĞLEB el-İCLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/agleb-el-icli (01.06.2020).
Kopyalama metni
Câhiliye devrinde doğdu. İslâmiyet’i kabul ederek Medine’ye yerleşti. Hz. Peygamber’le görüşemediği için sahâbî olamadı. Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında Sa‘d b. Ebû Vakkās’la çıktığı gazâda Kûfe’ye yerleşti ve kendisine maaş bağlandı. Muammerûn*dan kabul edilen Ağleb, katıldığı Nihâvend Savaşı’nda doksan yaşlarında iken şehid düştü.

Ağleb’den önce recez bahrinde en fazla üç beyit söylenirken, o ilk defa kaside tarzında uzun recezler inşad ederek bu konudaki yeniliğin öncüsü oldu. Ebü’n-Necm el-İclî ile Accâc gibi şairler Ağleb’in öncülüğünü yaptığı bu akımı devam ettirmişlerdir. Şiirlerinden bazı parçalar tabakat ve antoloji kitaplarında günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca onun bir divanından söz ediliyorsa da bu eserine henüz rastlanmamıştır.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Sellâm el-Cumahî, Ṭabaḳātü fuḥûli’ş-şuʿarâʾ (nşr. Mahmûd Muhammed Şâkir), Kahire 1394/1974, I, 135; II, 737; İbn Kuteybe, eş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ, Beyrut 1964, II, 511; Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, el-Eġānî, XXI (nşr. Abdülkerîm el-Azbâvî – Mahmûd Ganîm), Kahire, ts. (Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye) ⟶ Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), s. 29-35; Âmidî, el-Müʾtelif ve’l-muḫtelif (nşr. F. Krenkow), Kahire 1354 ⟶ Beyrut 1402/1982, s. 22; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe (nşr. Muhammed İbrâhim el-Bennâ v.dğr.), Kahire 1390-93/1970-73, I, 126; İbn Hacer, el-İṣâbe (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1390-92/1970-72, I, 98; C. Zeydân, Âdâb (nşr. Şevkī Dayf), Kahire 1957, I, 143; Brockelmann, GAL, I, 56; Suppl., I, 90; Sezgin, GAS, II, 163-164; Nihad M. Çetin, Eski Arap Şiiri, İstanbul 1973, s. 67; Ömer Ferruh, Târîḫu’l-edebi’l-ʿArabî, I, 274-275; Ch. Pellat, “al-Ag̲h̲lab al-ʿId̲j̲lī”, EI2 (Fr.), I, 255.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul'da basılan 1. cildinde, 475 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER