AĞLEB el-İCLÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

AĞLEB el-İCLÎ

الأغلب العجلي
Müellif:
AĞLEB el-İCLÎ
Müellif: HULUSİ KILIÇ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1988
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/agleb-el-icli
HULUSİ KILIÇ, "AĞLEB el-İCLÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/agleb-el-icli (29.02.2024).
Kopyalama metni

Câhiliye devrinde doğdu. İslâmiyet’i kabul ederek Medine’ye yerleşti. Hz. Peygamber’le görüşemediği için sahâbî olamadı. Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında Sa‘d b. Ebû Vakkās’la çıktığı gazâda Kûfe’ye yerleşti ve kendisine maaş bağlandı. Muammerûndan kabul edilen Ağleb, katıldığı Nihâvend Savaşı’nda doksan yaşlarında iken şehid düştü.

Ağleb’den önce recez bahrinde en fazla üç beyit söylenirken, o ilk defa kaside tarzında uzun recezler inşad ederek bu konudaki yeniliğin öncüsü oldu. Ebü’n-Necm el-İclî ile Accâc gibi şairler Ağleb’in öncülüğünü yaptığı bu akımı devam ettirmişlerdir. Şiirlerinden bazı parçalar tabakat ve antoloji kitaplarında günümüze kadar gelmiştir. Ayrıca onun bir divanından söz ediliyorsa da bu eserine henüz rastlanmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 135; II, 737.

İbn Kuteybe, eş-Şiʿr ve’ş-şuʿarâʾ, Beyrut 1964, II, 511.

Ebü’l-Ferec el-İsfahânî, el-Eġānî, XXI (nşr. Abdülkerîm el-Azbâvî – Mahmûd Ganîm), Kahire, ts. (Dârü’l-kütübi’l-Mısriyye) ⟶ Beyrut, ts. (Dâru ihyâi’t-türâsi’l-Arabî), s. 29-35.

, s. 22.

, I, 126.

, I, 98.

, I, 143.

, I, 56; , I, 90.

, II, 163-164.

Nihad M. Çetin, Eski Arap Şiiri, İstanbul 1973, s. 67.

, I, 274-275.

Ch. Pellat, “al-Ag̲h̲lab al-ʿId̲j̲lī”, , I, 255.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1988 yılında İstanbul’da basılan 1. cildinde, 475 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER