ÂHİRET - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

ÂHİRET ile İLİŞKİLİ MADDELER

الآخرة
CENNET
Bütün dinî inanışlara göre müminlerin ölümden veya kıyametin kopmasından sonra sonsuz mutluluk içinde yaşayacakları yer.
CEHENNEM
İnkârcıların ve günahkârların âhirette cezalandırılacakları yer.
ÖLÜM
KIYAMET
Dünyanın bağlı olduğu kozmik sistemde meydana gelecek değişimin ardından ölülerin diriltilmesiyle başlayıp ebediyen devam edecek olan âlem.
BA‘S
Kıyametin kopmasından sonra Allah tarafından ölülerin diriltilmesi hadisesi.
HAŞİR
Kıyamet gününde diriltilecek olan mükelleflerin hesaba çekilmek üzere bir araya toplanması anlamında bir terim.
A‘RÂF
Cennetle cehennemi birbirinden ayıran bölgedeki surun yüksek kısmının adı.
HESAP
Mükellef insanların dünyadaki inanç ve davranışlarından dolayı âhirette hesaba çekilmeleri anlamında bir terim.
SUAL
Mükellef insanların dünyadaki inanç ve davranışlarından kabirde ve kıyamet gününde sorguya çekilmeleri anlamında terim.
MÎZAN
Mükelleflerin iman ve amellerinin kıyamet gününde değerlendirilmesini sağlayan şey anlamında Kur’an terimi.
BERZAH
Kelâm, tasavvuf ve İşrâkī felsefede değişik mânalarda kullanılan bir terim.
KABİR
ASHÂBÜ’l-YEMÎN
Amel defteri sağ taraflarından verilenler, cennetlikler anlamında bir Kur’an terimi.
ASHÂBÜ’ş-ŞİMÂL
Amel defterleri sol taraflarından verilenler, cehennemlikler anlamında bir Kur’an terimi.
SEVAP
Dinî açıdan makbul sayılan davranışların âhiretteki mükâfatı anlamında bir terim.
İKĀB
Kâfirlere ve ilâhî emirlere uymayan kimselere verilen ceza anlamında bir terim.
CEZA
İnsanların fiil ve davranışlarının dünyada veya âhiretteki karşılığı anlamında kelâm, suçluya uygulanacak maddî ve mânevî müeyyide anlamında fıkıh terimi.
AZAP
Allah’ı tanımayan veya emirlerine karşı gelenlere dünyada ve âhirette verilen ilâhî ceza.
SAÎD
İman edip iyi ameller işlemesi sayesinde âhirette mutluluğa erecek mümin anlamında bir terim.
ŞEFAAT
Âhirette peygamberlerin ve kendilerine izin verilen kimselerin müminlerin bağışlanması için Allah katında niyazda bulunmaları anlamında bir terim.
RÜ’YETULLAH
Müminlerin âhirette Allah’ı görmesi anlamında bir kelâm terimi.
HAVZ-ı KEVSER
Âhirette Hz. Muhammed’in ümmetiyle yanında buluşacağı bildirilen havuz ve nehir.
HULD
Ebediyet ve ölümsüzlük anlamında bir Kur’an terimi.
Konu hakkında yazılan bir eser
ed-DÜRRETÜ’l-FÂHİRE
Gazzâlî’nin (ö. 505/1111) ölüm, kabir hayatı ve âhiret hallerine dair eseri.
Konu hakkında yazılan bir eser
el-BUDÛRÜ’s-SÂFİRE
Süyûtî’nin (ö. 911/1505) âhiret hayatına dair eseri.
Konu hakkında yazılan bir eser
TEZKİRETÜ’l-KURTUBÎ
Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî’nin (ö. 671/1273) ölüm ve âhiret ahvaline dair eseri.
Batı literatüründe konu hakkında yazılan bir eser
İLÂHÎ KOMEDYA
Dante’nin (ö. 1321) âhiret yolculuğunu anlatan manzum eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER