AHMED CEVDET, İkdamcı - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMED CEVDET, İkdamcı ile İLİŞKİLİ MADDELER

Uzun süre yayımladığı gazete
İKDAM
1894-1928 yılları arasında günlük olarak yayımlanan siyasî, ilmî gazete.
Düşünce dünyasının biçimlendiği dönem
MEŞRUTİYET
Osmanlılar’da anayasal saltanat dönemi (1876-1922).
Takip ettiği düşünce çizgisi
TÜRKÇÜLÜK
XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde entelektüel düzeyde başlayan, daha sonra siyasal ve ideolojik boyut kazanan hareket, pantürkizm.
Mütercim olarak çalıştığı gazete
TERCÜMÂN-ı HAKÎKAT
Ahmed Midhat Efendi’nin (ö. 1912) çıkardığı Türk basınının en uzun ömürlü gazetelerinden.
Yazarlık yaptığı gazete
TAKVÎM-i VEKĀYİ‘
Osmanlı Devleti’nin ilk resmî gazetesi.
Başlattığı yayım faaliyeti
MUHÎTÜ’l-MAÂRİF
Türkçe’de ilk kapsamlı ansiklopedi girişimi.
Yayımladığı eserlerden
SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
Yayımladığı eserlerden
MUHÂKEMETÜ’l-LUGATEYN
Ali Şîr Nevâî’nin (ö. 906/1501) Farsça ile Türkçe’yi bazı yönlerden karşılaştırdığı eseri.
Eserini yayımladığı isimlerden
KEMALPAŞAZÂDE
Osmanlı şeyhülislâmı ve tarihçisi.
Eserini zeyl ekleyerek yayımladığı yazar
CEMÂLEDDİN MEHMED, Karslızâde
Osmanlı tarihçilerine dair Âyîne-i Zurefâ adlı eserin müellifi, müderris ve kadı.
Yakın dostu
KARÁCSON, Imre (Emeric)
Macar tarihçisi ve Türkologu.
Eserini yayımladığı isimlerden
LATÎFÎ
Tezkire yazarı ve şair.
Eserini yayımladığı isimlerden
SÂLİM
Tezkire yazarı, divan şairi ve hattat.
Eserini yayımladığı isimlerden
BURSALI MEHMED TÂHİR
Osmanlı Müellifleri adlı eseriyle ünlü bibliyografya ve biyografi âlimi.
Eserini yayımladığı isimlerden
RIZÂ, Seyyid Mehmed
Kendi adıyla anılan tezkiresiyle meşhur Osmanlı müellifi.
Eserini yayımladığı isimlerden
SÂÎ MUSTAFA ÇELEBİ
Mimar Sinan hakkındaki eserleriyle tanınan şair ve nakkaş.
Eserini yayımladığı isimlerden
NECİP ÂSIM YAZIKSIZ
Türkiye’deki ilk Türkçüler’den, Türk tarih ve dil âlimi.
Eserini yayımladığı isimlerden
ŞEMSEDDİN SÂMİ
Tanzimat’tan sonraki Türk edebiyatının tanınmış gazetecisi, sözlükçü ve dil bilgini, tiyatro ve roman yazarı.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER