AHMEDÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

AHMEDÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

أحمدي
Öğrencisi ve şiirlerine nazireler yazan isimlerden
ŞEYHÎ
Klasik Türk edebiyatının kurucularından sayılan divan şairi.
Hakkında eser yazdığı isim
İSKENDER
İslâm tarihinde daha çok efsanevî şahsiyetiyle tanınan Makedonya kralı.
Eser verdiği edebî tür
CEMŞÎD ü HURŞÎD
İran ve Türk edebiyatlarında çeşitli şairler tarafından mesnevi olarak işlenen klasik aşk hikâyesi.
Eser verdiği edebî tür
TEVÂRÎH-i ÂL-i OSMÂN
Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan başlayarak yazılan bazı tarihlerin ortak adı.
Eser verdiği edebî tür
Mİ‘RÂCİYYE
İslâm edebiyat ve sanatlarında Hz. Peygamber’in mi‘racını konu alan eserlerin genel adı.
Eser verdiği edebî tür
MERSİYE
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında özellikle ölenin veya kaybedilen değerlerin ardından onu öven ve kaybının üzüntüsünü terennüm eden şiirlerin genel adı.
Türk edebiyatında ilk örneklerini verdiği nazım şekli
TERCİİBEND
Arap, Fars ve Türk edebiyatlarında bentlerden oluşan nazım şekli.
Şiirlerine yazılmış nazirelerin yer aldığı çalışma
PERVÂNE BEY MECMUASI
Pervâne b. Abdullah (ö. 968/1560-61 [?]) tarafından derlenen nazîreler mecmuası.
Şiirlerine yazılmış nazirelerin yer aldığı çalışma
MECMÛATÜ’n-NEZÂİR
Ömer b. Mezîd tarafından 840 (1437) yılında derlenen, Türk edebiyatının önemli kaynaklarından bir nazîre mecmuası.
Bir süre kendisini himaye eden ve eserini takdim ettiği şehzade
SÜLEYMAN ÇELEBİ, Emîr
Fetret dönemi Osmanlı şehzadesi.
Eserini takdim ettiği padişah
MEHMED I
Osmanlı padişahı (1413-1421).
Şiirlerine nazire yazan isimlerden
USÛLÎ
Divan şairi, mutasavvıf.
Eserinin yazımında kaynak olarak faydalandığı isim
SELMÂN-ı SÂVECÎ
İranlı şair.
Kendisinden etkilenen isimlerden
AHMED PAŞA, Bursalı
Divan şairi.
Kendisinden etkilenen isimlerden
MÜNÎRÎ AMÂSÎ
Divan şairi.
Kendisinden etkilenen isimlerden
AHMED RIDVAN
Hamse sahibi divan şairi.
Çağdaşı
AHMED-i DÂÎ
Türk edebiyatında nazım ve nesir türünde çeşitli eserler veren, fakat daha çok Çengnâme adlı manzum eseriyle tanınan şair.
Çalışmasını kaynak olarak kullanan isim
LUTFİ PAŞA
Osmanlı vezîriâzamı.
Çalışmasının kaynak olarak kullanıldığı eser
TÂCÜ’t-TEVÂRÎH
Hoca Sâdeddin Efendi’nin (ö. 1008/1599) Osmanlı tarihine dair eseri.
İskendernâme'sinin kaynak olarak kullanıldığı eser
SEYAHATNÂME
Evliya Çelebi’nin (ö. 1096/1685) on ciltten oluşan büyük eseri.
İskendernâme’sinin kaynak olarak kullanıldığı eser
BEHCETÜ’t-TEVÂRÎH
Fâtih devri tarihçilerinden Şükrullah’ın (ö. 864/1459-60) Vezîriâzam Mahmud Paşa adına yazdığı Farsça umumi tarih.
Hakkında eser yazan isim
BANARLI, Nihad Sâmi
Edebiyat tarihçisi ve yazar.
Hakkında doktora tezi hazırlayan isim
KORTANTAMER, Tunca
Eski Türk edebiyatı araştırmacısı.
İntisap ettiği Beylik
AYDINOĞULLARI
XIV. yüzyıl başında Büyük Menderes’ten itibaren Tire, Ayasuluk ve Birgi bölgesinde kurulan bir Türk beyliği.
İntisap ettiği Beylik
GERMİYANOĞULLARI
XIII. yüzyıl sonlarında Kütahya ve civarında kurulan Türkmen beyliği.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER