AKĪK

العقيق
Müellif:
AKĪK
Müellif: İDRİS BOSTAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
İlk Yayın Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 24.08.2019
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/akik--medine
İDRİS BOSTAN, "AKĪK", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/akik--medine (24.08.2019).
Kopyalama metni
Hurmalıklar ve pınarlarıyla meşhur olan Akīk, Harretülvebere ile Medine’den ayrılır ve Kuzeyde Vâdilhamd ile birleşir. Şiddetli yağmurlardan sonra çevredeki yamaçlardan toplanan sularla geniş bir çay görünümüne bürünen Akik vadisinde diğer zamanlarda yeterli su bulunmamaktadır. Hz. Ömer devrinde görülen vadide yağmur sonrası toplanan seli seyretme âdeti, günümüzde de devam etmektedir. Akīk’ta sahâbeden Sa‘d b. Ebû Vakkās, Saîd b. Âs ve Saîd b. Zeyd’in yazlık evleri bulunduğu gibi, Medine’nin ileri gelenlerinden birçoğu da buraya gezmeye gelmekteydiler. Tatlı suları olan, büyük ve küçük olarak ikiye ayrılan Akik hakkında birçok şiir de söylenmiştir. 1980’de 4000 civarında olan nüfusu, yaz aylarında daha da artmaktadır.

Hz. Peygamber zamanında Medine’den Mekke’ye giden yolun ilk merhalesi, Akik üzerinden Zülhuleyfe’ye uzanıyordu. Bazı hadislerde, Cebrâil’in Hz. Peygamber’e burada geldiği ve bu sebeple buranın “mübârek bir vadi” olduğu zikredilmektedir. Medineliler’in mîkāt*ı da yine bu vadideki Zülhuleyfe’dedir. Vadinin Müzeyne topraklarında yer alan kısmı Hz. Peygamber tarafından Bilâl b. Hâris’e mukātaa* olarak verilmiş, ancak Hz. Ömer’in hilâfeti zamanında, yeteri kadar imar edilmediği gerekçesiyle bir kısmı alınarak fakir müslümanlara dağıtılmıştır.

Medine’deki Akik vadisinden ayrı olarak Tâif’te, Orta Arabistan’da, Irak’ta ve Sudan’ın Kızıldeniz kıyılarında da aynı adı taşıyan başka vadiler vardır.

BİBLİYOGRAFYA
Yâkūt, Muʿcemü’l-büldân, IV, 139; İbn Hacer, el-İṣâbe, II, 33, 46, 48; Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî, Kahire 1392/1972, V, 416-419; Kâtib Çelebi, Cihannümâ, İstanbul 1145, s. 520; : Mir’ât-ı Medîne, II, 1124-1127; Hamed el-Câsir, Fî Serâti Gamid ve Zehrân, Riyad 1397/1977, s. 68; Ali b. Sâlih es-Sülûk ez-Zehrânî, el-Muʿcemü’l-coġrâfî li’l-bilâdi’l-ʿArabiyyeti’s-Suʿûdiyye: Bilâdü Gamid ve Zehrân, Riyad 1401/1981, s. 168-169; H. Lammens, “Akîk”, İA, I, 247; G. Rentz, “al-ʿAḳīḳ”, EI2 (İng.), 336-337.
Bu madde ilk olarak 1989 senesinde İstanbul'da basılan TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 2. cildinde, 263 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde gösterilmektedir.