ALÂ b. UKBE - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALÂ b. UKBE

العلاء بن عقبة
Müellif:
ALÂ b. UKBE
Müellif: VECDİ AKYÜZ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 14.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ala-b-ukbe
VECDİ AKYÜZ, "ALÂ b. UKBE", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ala-b-ukbe (14.07.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında fazla bilgi bulunmayan Alâ b. Ukbe, Hz. Peygamber tarafından Abdullah b. Erkam (bazı kaynaklara göre Erkam veya Zeyd b. Erkam) ile birlikte bugün noterlerce yerine getirilen bazı işleri yürütmekle görevlendirilmişti. Bu iki sahâbî çeşitli kabileleri ve ashabın evlerini dolaşarak borç, mukavele vb. muameleleri yazıyla tesbit ederlerdi. Alâ b. Ukbe ayrıca Hz. Peygamber’in bazı şahıslara ve kabilelere vermiş olduğu iktâların belgelerini de yazmış olup bu belgelerden biri şöyledir:

“Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Bu, Peygamber Muhammed’in Cüheyne’den Benî Şemah’a verdiği (iktâın belgesi)dir: ‘Onlara, Sufeyne’den sınırını çizdikleri ve ektikleri yerleri vermiştir. Kim onlara karşı hak iddia ederse ona hak yoktur. Onların hakkı haktır’. Alâ b. Ukbe yazdı ve şahit oldu” (İbn Sa‘d, I, 271; İbn Kesîr, IV, 9; Muhammed Hamîdullah, s. 184).

Vefat tarihi belli olmamakla birlikte, Hz. Ebû Bekir devrinde Necran âmilliği görevini sürdüren Amr b. Hazm’ın maiyetinde kâtiplik yaptığı bilinmektedir.


BİBLİYOGRAFYA

, I, 271.

, VI, 179.

, IV, 161.

Cehşiyârî, Kitâbü’l-Vüzerâʾ ve’l-küttâb, Kahire 1401/1980, s. 12.

, IV, 9.

, II, 498.

, I, 275.

Muhammed Hamîdullah, el-Ves̱âʾiḳu’s-siyâsiyye, Beyrut 1965, s. 184.

M. Mustafa el-A‘zamî, Küttâbü’n-nebî, Riyad 1401/1981, s. 95.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 311 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER