ALİ b. SÜLEYMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. SÜLEYMAN

علي بن سليمان
Müellif:
ALİ b. SÜLEYMAN
Müellif: NURİ YÜCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 23.09.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-suleyman
NURİ YÜCE, "ALİ b. SÜLEYMAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-suleyman (23.09.2020).
Kopyalama metni
Hayatı ve tahsili hakkında bilgi yoktur. Kaynaklar Ali b. Süleyman’ın çok başarılı bir tabip ve matematik âlimi olduğunu, ayrıca zamanının önde gelen felsefeci ve müneccimleri arasında yer aldığını kaydetmektedirler. Doğum ve ölüm tarihleri belli olmamakla birlikte Fâtımî halifelerinden Azîz (975-996), Hâkim (996-1021) ve bir süre de Zâhir (1021-1036) zamanlarında Kahire’de yaşadığı bilinmektedir. Buna göre 1021’den sonra öldüğü söylenebilir.

İbn Ebû Usaybia, Ali b. Süleyman’ın yazdığı çeşitli bilim dallarına ait eserlerden şunları zikretmektedir: 1. İhtisâru Kitâbi’l-Hâvî. Zekeriyyâ er-Râzî’nin Kitâbü’l-Hâvî adlı eserinin bir özetidir. 2. Kitâbü’l-Emsile ve’t-tecârib ve’l-ahbâr ve’n-nüket ve’l-havâssı’t-tıbbiyye el-müntezeʿa min kütübi İbukrât ve Câlînûs ve gayrihimâ. Hipokrat ve Câlînûs’un eserlerinden derlenmiş bir tıp kitabıdır. 3. Kitâbü’t-Taʿâlîk el-felsefiyye. Felsefe üzerine bazı notlardan meydana gelmiştir. 4. Tezkire fi’r-riyâza. Matematikle ilgili dört citlik bir eserdir. 5. Makale fî enne kabûle’l-cismi’t-tecezzüʾ lâ yekıfü ve lâ yentehî ilâ mâ lâ yetecezzeʾ. “Cismin sonsuza dek bölünebileceği” hakkında bir makaledir. 6. Taʿdîdü’ş-şükûk telzemü makālât Aristâtâlîs fi’l-ibsâr. Aristo’nun görme olayı hakkındaki fikirlerinin eleştirisine ait bir eserdir. 7. Taʿdîdü şükûk fî kevâkibi’z-zeneb. Kuyruklu yıldızlarla ilgili görüşleri tenkit ettiği bir eserdir.

BİBLİYOGRAFYA
İbn Ebû Usaybia, ʿUyûnü’l-enbâʾ (nşr. Nizâr Rızâ), Beyrut 1965, s. 550; H. Suter, Die Mathematiker, Leipzig 1900, s. 83; Sezgin, GAS, VII, 287; Kehhâle, Muʿcemü’l-müʾellifîn, VII, 102.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul'da basılan 2. cildinde, 449 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER