ALİ b. SÜLEYMAN - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. SÜLEYMAN

علي بن سليمان
Müellif:
ALİ b. SÜLEYMAN
Müellif: NURİ YÜCE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 04.07.2022
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-suleyman
NURİ YÜCE, "ALİ b. SÜLEYMAN", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-suleyman (04.07.2022).
Kopyalama metni

Hayatı ve tahsili hakkında bilgi yoktur. Kaynaklar Ali b. Süleyman’ın çok başarılı bir tabip ve matematik âlimi olduğunu, ayrıca zamanının önde gelen felsefeci ve müneccimleri arasında yer aldığını kaydetmektedirler. Doğum ve ölüm tarihleri belli olmamakla birlikte Fâtımî halifelerinden Azîz (975-996), Hâkim (996-1021) ve bir süre de Zâhir (1021-1036) zamanlarında Kahire’de yaşadığı bilinmektedir. Buna göre 1021’den sonra öldüğü söylenebilir.

İbn Ebû Usaybia, Ali b. Süleyman’ın yazdığı çeşitli bilim dallarına ait eserlerden şunları zikretmektedir:

1. İḫtiṣâru Kitâbi’l-Ḥâvî. Zekeriyyâ er-Râzî’nin Kitâbü’l-Ḥâvî adlı eserinin bir özetidir.

2. Kitâbü’l-Ems̱ile ve’t-tecârib ve’l-aḫbâr ve’n-nüket ve’l-ḥavâṣṣı’ṭ-ṭıbbiyye el-müntezeʿa min kütübi İbuḳrât ve Câlînûs ve ġayrihimâ. Hipokrat ve Câlînûs’un eserlerinden derlenmiş bir tıp kitabıdır.

3. Kitâbü’t-Taʿâlîḳ el-felsefiyye. Felsefe üzerine bazı notlardan meydana gelmiştir.

4. Teẕkire fi’r-riyâża. Matematikle ilgili dört ciltlik bir eserdir.

5. Maḳale fî enne ḳabûle’l-cismi’t-tecezzüʾ lâ yeḳıfü ve lâ yentehî ilâ mâ lâ yetecezzeʾ. “Cismin sonsuza dek bölünebileceği” hakkında bir makaledir.

6. Taʿdîdü’ş-şükûk telzemü maḳālât Arisṭâṭâlîs fi’l-ibṣâr. Aristo’nun görme olayı hakkındaki fikirlerinin eleştirisine ait bir eserdir.

7. Taʿdîdü şükûk fî kevâkibi’ẕ-ẕeneb. Kuyruklu yıldızlarla ilgili görüşleri tenkit ettiği bir eserdir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 550.

, s. 83.

, VII, 287.

, VII, 102.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 449 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER