ALİ b. YAHYÂ es-SÛFÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ b. YAHYÂ es-SÛFÎ

عليّ بن يحيى الصوفي
ALİ b. YAHYÂ es-SÛFÎ
Müellif: EKREM HAKKI AYVERDİ
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 19.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-yahya-es-sufi
EKREM HAKKI AYVERDİ, "ALİ b. YAHYÂ es-SÛFÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-b-yahya-es-sufi (19.05.2024).
Kopyalama metni

Yazıyı babası Edirneli Yahyâ es-Sûfî’den öğrenmiş olan Ali b. Yahyâ’nın hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Kabri Karacaahmet Mezarlığı’nda Hattatlar Makberesi denilen yerdedir. Şeyh Hamdullah’ın oraya defnedilmeyi istemesi de bundan dolayıdır.

Her cins yazıda üstat idi. Bilhassa celî sülüs ve müsennâ yazılarda şöhret bulmuştur. Celî yazı sahasında bu sanatın en önemli merhalelerinden birinin mümessili olarak kabul edilmiştir. Bilinen imzalı yazılarının hepsi kitâbelerden ibaret olup bunlar Topkapı Sarayı (Sarây-ı Cedîd) Bâb-ı Hümâyun kapı kemeri aynasındaki müsennâ besmele ve “inne’l-müttekīne...” âyet-i kerîmesi, kapı kemeri üstündeki girift celî sülüs inşa kitâbeleri ile yanda yuvarlak müsennâ “nasrun minallah...” âyet-i kerîmesi ve Fâtih Camii’nin üç parçadan meydana gelen inşa kitâbesidir.

Taşa hakkedilmiş bu yazılarda kelime ve harflerin terkip, istif ve satıra dizilişlerinde büyük bir ustalık ve daha öncekilere göre bir tekâmül görülür. Baba oğul Yahyâ ve Ali es-Sûfî’nin celî sülüs hattında açtığı çığır, XVIII. asrın sonuna kadar önemli bir gelişme göstermeden devam etmiştir. Ali es-Sûfî’nin sülüs ve nesih yazılarına tesadüf edilmemiştir.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 47.

, s. 83.

, s. 333.

Habîb, Hat ve Hattâtân, İstanbul 1305, s. 126.

, s. 16.

, II, 84.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 458 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER