ALİ HAYDAR BEY - TDV İslâm Ansiklopedisi

ALİ HAYDAR BEY

Müellif:
ALİ HAYDAR BEY
Müellif: M. UĞUR DERMAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1989
Erişim Tarihi: 13.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-bey
M. UĞUR DERMAN, "ALİ HAYDAR BEY", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ali-haydar-bey (13.06.2024).
Kopyalama metni

İstanbul’da doğdu. Sudûrdan Abdülkadir Bey’in oğlu, Sultan III. Selim devri sadrazamlarından Melek Mehmed Paşa’nın torunudur. Bu sebeple yazılarında bazan Hafîd-i Melek Paşa imzasını kullanırdı. Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den ta‘lik hattını öğrenerek icâzet aldı. Sırasıyla müderris, Galata kadısı ve Filibe mollası oldu. Mekke ve İstanbul pâyelerini aldıktan sonra 1868’de İstanbul kadılığına getirildi. 28 Rebîülevvel 1287’de (28 Haziran 1870) vefat etti ve Yahyâ Efendi Dergâhı hazîresine defnedildi. Kabir kitâbesini talebesi Sâmi Efendi yazmıştır.

Ali Haydar Bey’in müze ve koleksiyonlardaki eserlerinden başka Dolmabahçe ve Ortaköy camileri ile Kasımpaşa Mevlevîhânesi, Selimiye Kışlası ve Kabataş Rıhtımı kitâbeleri taşa mahkûk yazıları arasında sayılabilir. Kendisinden ta‘lik meşkedenler arasında Çarşambalı Ârif Bey ve Sâmi Efendi başta gelir.


BİBLİYOGRAFYA

, III, 572.

, s. 546.

M. Uğur Derman, Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982, nr. 39.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1989 yılında İstanbul’da basılan 2. cildinde, 395-396 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER