ÂMİR-BİAHKÂMİLLÂH - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂMİR-BİAHKÂMİLLÂH

الآمر بأحكام الله
ÂMİR-BİAHKÂMİLLÂH
Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amir-biahkamillah
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "ÂMİR-BİAHKÂMİLLÂH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amir-biahkamillah (16.06.2024).
Kopyalama metni

13 Muharrem 490’da (31 Aralık 1096) doğdu. Babası Müsta‘lî’nin ölümü üzerine henüz beş yaşında bir çocukken vezir Emîrü’l-Cüyûş Efdal b. Bedr el-Cemâlî tarafından halife ilân edildi (8 Aralık 1101). Vezir Efdal, Âmir-Biahkâmillâh’ın halifeliğinin ilk yirmi yılında devlet idaresine tamamen hâkim oldu ve ülkeyi âdeta bir hükümdar gibi idare etti. Haçlılar’ın Kudüs başta olmak üzere birçok şehri ele geçirmelerine rağmen onlara karşı ciddi bir tedbir almadı. Âmir, idareyi ele geçirmek maksadıyla 15 Aralık 1121’de veziri Efdal’i öldürttü. Onun yerine Abdullah İbnü’l-Batâihî’yi vezir tayin etti. Fakat onunla da geçinemedi. Ekim 1125’te bu yeni veziri önce hapsettirdi, sonra da kardeşleriyle beraber çarmıha gerdirdi. Halife Âmir-Biahkâmillâh 2 Zilkade 524 (7 Ekim 1130) tarihinde, otuz dört yaşında iken Bâtınîler tarafından öldürüldü. Halifelik müddeti yirmi dokuz yıl beş aydır. Oğlu olmadığı için yerine amcazadesi Meymûn Abdülmecid geçti.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 323, 339, 362-363.

, X, 328, 389; XI, 59, 629, 664.

, IV, 384, 585.

, I-II, bk. İndeks.

a.mlf., el-Münteḳā min Aḫbâri Mıṣr (nşr. Eymen Fuâd Seyyid), Kahire 1981, s. 74, 81, 94, 96-99, 104-107, 109-111.

, V, 170 vd.

M. Cemâleddin Sürûr, Siyâsetü’l-Fâṭımiyyîne’l-ḫâriciyye, Kahire 1396/1976, s. 97-100, 102, 212.

, IV, 999.

, s. 59-62.

H. İbrâhim Hasan, Târîḫu’d-devleti’l-Fâṭımiyye, Kahire 1981, s. 175-176.

De L. O’Leary, A Short History of the Fatimid Khalifate, Delhi 1987, s. 218-221.

N. A. Koenig, “Âmir”, , I, 407.

E. Graefe, “Fâtımîler”, , IV, 525 vd.

S. M. Stern, “al-Āmir”, , I, 440.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 68 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER