AMRE bint REVÂHA

عمرة بنت رواحة
Müellif:
AMRE bint REVÂHA
Müellif: MUSTAFA FAYDA
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 31.05.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/amre-bint-revaha
MUSTAFA FAYDA, "AMRE bint REVÂHA", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/amre-bint-revaha (31.05.2020).
Kopyalama metni
Doğum ve ölüm tarihi bilinmemektedir. Hazrec kabilesinin Benî Hâris kolundan olup meşhur sahâbî Abdullah b. Revâha’nın kız kardeşidir. Annesi sahâbeden Kebşe bint Vâkıd’dır. Kumandan sahâbîlerden Beşîr b. Sa‘d el-Hazrecî ile evlenen Amre’nin bu evlilikten Nu‘mân ile Übeyye adlarında iki çocuğu dünyaya geldi. Hicretten önce kocasıyla birlikte müslüman oldu. Hicretten sonra Hz. Peygamber’e biat eden Medineli kadınlar arasında o da vardı. Bir gün kocasından oğlu Nu‘mân’a bir köle bağışlamasını, Resûlullah’ı da bu bağışa şahit göstermesini istedi. Bunun üzerine Beşîr Hz. Peygamber’e giderek bağışına şahit olmasını diledi. Hz. Peygamber, diğer çocuklarına da aynı şekilde bağışta bulunup bulunmadığını sordu. Beşîr diğer çocuklarına bir şey bağışlamadığını belirtince Hz. Peygamber çocuklara âdil davranmak gerektiğini söyleyerek bu bağışı doğru bulmadı (bk. Buhârî, “Hibe”, 13). Bu hadis hibe konusunda fakihlerce delil olarak kullanılmıştır.

Amre bint Revâha uzun boylu ve güzel bir kadındı. Evs kabilesinin müşrik şairi Kays b. Hatîm’in onun güzelliğini dile getiren bir şiiri vardır. Kardeşi Abdullah gibi şair olan Amre’nin kaynaklarda Bedir Gazvesi’ne dair şiirinden söz edilmektedir. Amre, Hz. Peygamber’den bir hadis rivayet etmiştir (bk. Müsned, VI, 358).

BİBLİYOGRAFYA
Müsned, VI, 358; Buhârî, “Hibe”, 13; Müslim, “Hibât”, 9-19; Vâkıdî, el-Meġāzî, II, 476; İbn Hişâm, es-Sîre, III, 218; İbn Sa‘d, eṭ-Ṭabaḳāt, VIII, 361; İbn Abdülber, el-İstîʿâb (nşr. Ali Muhammed el-Bicâvî), Kahire 1969, IV, 1887; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-ġābe, Kahire 1285-87, V, 509-510; İbn Hacer, el-İṣâbe (Bicâvî), VIII, 31-32; Aynî, ʿUmdetü’l-ḳārî, İstanbul 1308-11, VI, 273-276; Kehhâle, Aʿlâmü’n-nisâʾ, Dımaşk 1378/1959, III, 352-353.
Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul'da basılan 3. cildinde, 96 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER