ÂRIZ - TDV İslâm Ansiklopedisi

ÂRIZ

العارض
Müellif:
ÂRIZ
Müellif: MUSTAFA L. BİLGE
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ariz--suudi-arabistan
MUSTAFA L. BİLGE, "ÂRIZ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ariz--suudi-arabistan (16.06.2024).
Kopyalama metni

Necid’in güneydoğu kısmını meydana getirmektedir. Kuzeyde Mahmal ile güneyde Harc bölgeleri arasında, Tuveyk platosunun orta kısmında yer alır. Bölgede kuzeybatıdan güneydoğuya doğru Vâdîhanîfe uzanmakta ve Ârız’ın başlıca kasabaları bu vadinin içinde veya hemen yakınında kurulmuş bulunmaktadır. Muhammed b. Abdülvehhâb’ın doğum yeri Uyeyne, Hâlid b. Velîd ile Müseylime arasındaki Akrabâ Harbi’nin vuku bulduğu yere yakın Cübeyle, Suûd ailesinin ilk merkezi Dir‘iye, bugünkü başşehir Riyad ve meşhur şair A‘şâ’nın yaşadığı Menfûha bu bölgededir. Ârız’da yaşayan başlıca bedevî Arap kabileleri Subey‘, Suhûl ve Kureyniyye’dir. Yerleşik ahali ise Temîm, Aneze, Devâsir gibi birçok kabileden meydana gelmektedir. Ârız, Muhammed b. Abdülvehhâb’ın başlattığı reform hareketinin en güçlü merkezi olmuş, Suûd ailesinin idare ettiği birçok seferde de şehirli ve göçebelerden oluşan Ârız halkı daima en önde bulunmuştur.


BİBLİYOGRAFYA

Hemedânî, Ṣıfatü Cezîreti’l-ʿArab (nşr. Muhammed Ali el-Ekva‘), Riyad 1977, s. 283, 298, 309-312.

, IV, 65-66.

Hüseyin Halef eş-Şeyh Haz‘al, Târîḫu’l-Cezîreti’l-ʿArabiyye fî ʿaṣri’ş-Şeyḫ Muḥammed b. ʿAbdilvehhâb, Beyrut 1968, s. 13-14, ayrıca bk. İndeks.

, V, 15.

G. Rentz, “al-ʿĀriḍ”, , I, 628-629.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 359 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER