ASHÂBÜ’l-VÜCÛH - TDV İslâm Ansiklopedisi

ASHÂBÜ’l-VÜCÛH

أصحاب الوجوه
Müellif:
ASHÂBÜ’l-VÜCÛH
Müellif: M. ESAT KILIÇER
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 19.05.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabul-vucuh
M. ESAT KILIÇER, "ASHÂBÜ’l-VÜCÛH", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/ashabul-vucuh (19.05.2024).
Kopyalama metni

Nevevî’nin yaptığı tasnifte “müntesip müctehidler” çerçevesinde mütalaa edilen bu âlimler, delil ve görüşlerinde mezhep imamına bağımlı olmayan “mutlak müntesip müctehidler”den sonra gelirler ve ictihadda bulunurken imamlarının koyduğu usul ve kaideleri aşmazlar. Delillerden hüküm çıkarma konusunda kabiliyetleri tamdır. Mezhep imamından görüş nakledilmeyen konularda onun usulünü uygulayarak ictihadda bulunurlar. “Mezhepte müctehid” diye de anılan bu âlimler Hanefîler’in tasnifinde “mesâilde müctehid” ve ashâbü’t-tahrîc tabakalarına tekabül etmektedir (ayrıca bk. İbn Kayyim, IV, 212-215; Dihlevî, s. 70-71).


BİBLİYOGRAFYA

, I, 43-44.

, IV, 212-215.

, III, 348.

Şah Veliyyullah ed-Dihlevî, el-İnṣâf, Beyrut 1983, s. 70-71.

, s. 104-105.

M. Seyyid Bey, Usûl-i Fıkıh, İstanbul 1333, I, 245.

M. Ebû Zehre, eş-Şâfiʿî, Kahire 1367/1948, s. 388.

Muhammed Hasan Heyto, el-İctihâd ve ṭabaḳātü müctehidî eş-Şâfiʿiyye, Beyrut 1409/1988, s. 40-47.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 3. cildinde, 472 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER