ATIYYE b. SAÎD - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATIYYE b. SAÎD

عطية بن سعيد
ATIYYE b. SAÎD
Müellif: M. YAŞAR KANDEMİR
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/atiyye-b-said
M. YAŞAR KANDEMİR, "ATIYYE b. SAÎD", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/atiyye-b-said (17.07.2024).
Kopyalama metni

Tunus şehirlerinden Kafsa’ya nisbetle Kafsî diye de anılır. İlim tahsili için uzun seyahatler yaparak Şam, Irak, Mısır, Horasan ve Buhara gibi belli başlı ilim merkezlerini dolaştı. Endülüs muhaddisi İbnü’l-Bâcî, Horasan fakihi ve muhaddisi Zâhir b. Ahmed’den hadis okudu. Endülüs’te Ebü’l-Hasan Ali b. Hasan b. Ali el-Antâkî’den, Mısır’da da Ebû Ahmed Abdullah b. Hüseyin es-Sâmirî’den ilm-i kırâati öğrendi. Bu seyahatler sırasında istinsah ederek veya satın alarak biriktirdiği kitapların ancak develerle taşınabilecek kadar çok olduğu rivayet edilir. Gittiği yerlerde halkın takdir ve hayranlığını kazanan Atıyye’ye meşhur sûfî Ebû Abdurrahman es-Sülemî’nin bazı müridlerinin intisap ettiği ve bu yüzden Sülemî’nin onu kıskandığı söylenir. Firebrî’nin talebesi İsmâil b. Muhammed b. Hâcib’den bizzat dinlediği Ṣaḥîḥ-i Buḫârî’yi Mekke’de rivayet ederken râviler hakkında verdiği geniş bilgiler, talebelerini derin ilmine hayran bırakmıştır.

Sika bir hadis hâfızı olan Atıyye b. Saîd’in muhtelif eserleri olduğu kaydedilmekte ve semâ hakkındaki kitabında semâı câiz gördüğü için Kuzey Afrikalılar’ca tasvip edilmediği belirtilmektedir. Hz. Peygamber’in miğfer giydiğine dair hadisin tariklerini bir araya getirdiği birkaç cüzlük bir eserinden de söz edilmektedir. 407’de (1016) Mekke’de vefat eden Atıyye’nin 403, 408 ve 409’da öldüğüne dair de rivayetler vardır.


BİBLİYOGRAFYA

, XII, 322-323.

Humeydî, Ceẕvetü’l-muḳtebis, Kahire 1966, s. 319-322.

, II, 447-449.

, III, 1088-1089.

a.mlf., , XVII, 412-414.

a.mlf., Maʿrifetü’l-ḳurrâʾ, Millet Ktp., nr. 2500, vr. 132b.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 63-64 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER