ATMACACIBAŞI - TDV İslâm Ansiklopedisi

ATMACACIBAŞI

ATMACACIBAŞI
Müellif: ABDÜLKADİR ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1991
Erişim Tarihi: 17.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/atmacacibasi
ABDÜLKADİR ÖZCAN, "ATMACACIBAŞI", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/atmacacibasi (17.07.2024).
Kopyalama metni

Atmacacıların başlıca görevi, imparatorluğun belli yerlerinden gönderilen avcı kuşlarının bakımını yapmak ve padişahla birlikte sürek avlarına çıkmaktı. Avcı kuşu olarak kullanılan atmacaları taşradaki görevliler yakalardı. Ağ kullanılarak veya başka usullerle yakalanan atmaca yavruları önce insana alıştırılır, daha sonra da avcılıkta alıcı kuş olarak kullanılırdı. Merkezdeki atmacacıların mevcudu XVII. yüzyılın ikinci yarısında kırk beş kişi civarında iken XVIII. yüzyılda otuz kişinin altına düşmüştür. Atmacacıbaşı aynı zamanda rikâb-ı hümâyun ağalarındandı. Derece bakımından sarayın bîrun kısmından olan şikâr ağalarının üçüncüsüdür. Rütbece çakırcıbaşı ve şahincibaşının altında idi; terfi edince şahincibaşı olurdu. Genellikle Şahinci Ocağı kethüdâlığından gelen atmacacıbaşının tayin ve azli, çakırcıbaşı veya şahincibaşının arzlarıyla yapılırdı.

Taşradaki atmacacılar timarlı ve bazı vergilerden muaf idiler. Bunlar vazifelerine göre kendi aralarında yuvacı, yavrucu, götürücü, gürenceci (görünççü) ve sayyâd gibi kısımlara ayrılırdı. Hem müslüman hem de hıristiyanlardan atmacacılar vardı. Öteki avcı kuşu yetiştiricileriyle birlikte atmacacıların da bağlı oldukları vilâyet, sancak ve kazalarda hizmetlerini, isimlerini, ellerindeki dirliklerin gelirlerini gösteren ayrı defterler mevcuttu.


BİBLİYOGRAFYA

, s. 125.

, nr. 258, 7170.

, İbnülemin-Saray, nr. 2388, 2615.

, Cevdet-Saray, nr. 3369/3, 5891.

Koçi Bey, Risâle (nşr. Ali Kemali Aksüt), İstanbul 1939, s. 91.

, s. 95, 115.

, I, 278, 280, 286.

Avni Ömer Efendi, Kānûn-ı Osmânî Mefhûm-i Defter-i Hâkānî (nşr. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, , XV/59 [1951] içinde), s. 395.

, s. 420-425.

Ahmet Işık, Osmanlılarda Avcı Kuşu Yetiştiricilerinin Statüsü (yüksek lisans tezi, 1986), İÜ Ed.Fak. Tarih Bölümü, s. 17-19.

, IV, 171.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1991 yılında İstanbul’da basılan 4. cildinde, 82 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER