BABINGER, Franz - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

BABINGER, Franz ile İLİŞKİLİ MADDELER

ORYANTALİZM
Din, dil, bilim, düşünce, sanat, tarih gibi alanlarda Doğu dünyasını inceleyen ve Doğu hakkında değer yargıları üreten Batı kaynaklı kurumsal faaliyet.
Hocası
SÜSSHEIM, Karl
Yahudi asıllı Alman şarkiyatçısı.
Desteğini gördüğü şahıs
BECKER, Carl Heinrich
Alman şarkiyatçısı ve devlet adamı.
Talebesi
KISSLING, Hans Joachim
Alman şarkiyatçısı ve Türkologu.
Talebesi
BELDICEANU, Nicoarǎ
Romen asıllı Osmanlı tarihçisi.
Kendisini Romanya'ya davet eden tarihçi
IORGA, Nicolae
Romanyalı tarihçi, siyaset adamı ve edebiyatçı.
Eserlerini ve ilmî yaklaşımını tenkit eden tarihçi
WITTEK, Paul
Osmanlı tarihi üzerine araştırmalarıyla tanınan Avusturyalı tarihçi.
Doçentlik tezine konu olan kişi
BEDREDDİN SİMÂVÎ
Osmanlı fakih ve mutasavvıfı, önemli bir isyan ve ihtilâl hareketinin başlatıcısı.
Seyahatnâmesini yayımladığı seyyah
DERNSCHWAM de HRADICZIN, Hans
Kanûnî Sultan Süleyman devrinde İstanbul’a gelerek Amasya’ya kadar giden ve bir seyahatnâme kaleme alan Alman seyyahı.
Eserini neşrettiği şarkiyatçı
MORDTMANN, Andreas David
Alman şarkiyatçısı.
Eserinin tıpkıbasımını yaptığı müellif
KIVÂMÎ
Fetihnâme-i Sultan Mehmed adlı eseriyle tanınan XV. yüzyılda yaşamış müellif.
Katıldığı muharebe
ÇANAKKALE MUHAREBELERİ
I. Dünya Savaşı içinde 3 Kasım 1914 - 9 Ocak 1916 tarihleri arasında Çanakkale Boğazı’nda cereyan eden savaşlara verilen ad.
Maddelerinin yayımlandığı ansiklopedi
The ENCYCLOPAEDIA of ISLAM
Leiden’de yayımlanan İslâm dini, kültürü, tarihi ve coğrafyasına dair ansiklopedi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER