BEDRÎ MEHMED EFENDİ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BEDRÎ MEHMED EFENDİ

Müellif:
BEDRÎ MEHMED EFENDİ
Müellif: NURİ ÖZCAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 31.10.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/bedri-mehmed-efendi
NURİ ÖZCAN, "BEDRÎ MEHMED EFENDİ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/bedri-mehmed-efendi (31.10.2020).
Kopyalama metni

Gaziantep’te doğdu. Küçük yaşta İstanbul’a geldi ve saraya alındı. Harem-i hümâyunda “gılmânân-ı hâssa” arasına girdi. İlmî konulara olan ilgisi ve kabiliyeti sebebiyle kısa zamanda dikkati çekerek Enderun’daki derslere devam etmeye başladı. Tahsilini müderris (sonra şeyhülislâm) Karaçelebizâde Abdülaziz Efendi’nin derslerine devam ederek sürdürdü ve ondan icâzetnâme aldı. Muharrem 1058’de (Şubat 1648) Esadzâde Seyyid Mehmed Efendi’nin yerine Karaçelebizâde Medresesi’ne müderris oldu. Aynı yıl IV. Mehmed’in tahta çıkışının ardından Rumeli kazaskerliğine tayin edilen Abdülaziz Efendi’nin tezkirecisi oldu. Daha sonra 1650’de Hâfız Paşa ve iki yıl sonra da Kılıç Ali Paşa medreselerinde müderrislik yaptı. Bu görevinde iken Rebîülevvel 1065’te (Ocak 1655) vefat etti.

Devrinin önemli ilim adamları arasında yer alan Mehmed Efendi şiir ve mûsiki ile meşgul olmuş, bu sahada verdiği eserlerle de tanınmıştır. Bedrî mahlası ile kaleme aldığı manzumelerine bazı tezkire ve mecmualarda rastlanmaktadır. Şeyhî, Vekāyiu’l-fuzalâ’sında onun mürettep bir divanından bahsediyorsa da eserin nüshası bugüne kadar tesbit edilememiştir. Dinî mûsiki sahasında ise bestelediği tesbihlerle tanınmakla beraber bunlardan hiçbirisi zamanımıza ulaşmamıştır.


BİBLİYOGRAFYA

Mecmûa, Süleymaniye Ktp., Lala İsmâil, nr. 593, vr. 8a.

Safâyî, Tezkire, İÜ Ktp., TY, nr. 1353, vr. 13b-14a.

Belîğ, Nuhbetü’l-âsâr, İÜ Ktp., TY, nr. 1182, vr. 7a.

Şeyhî, Vekāyiu’l-fuzalâ, İÜ Ktp., TY, nr. 81, s. 268.

Güftî, Teşrîfâtü’ş-şuarâ, Millet Ktp., Ali Emîrî, Manzum, nr. 1324, vr. 19a-21b.

, II, 760.

a.mlf., Antoloji, I, 33, 71.

“Bedrî (Ayıntablı)”, , I, 373.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul'da basılan 5. cildinde, 335 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER