BERDÎCÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

BERDÎCÎ

البرديجي
BERDÎCÎ
Müellif: İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1992
Erişim Tarihi: 16.06.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/berdici
İSMAİL LÜTFİ ÇAKAN, "BERDÎCÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/berdici (16.06.2024).
Kopyalama metni

Berzaî (البرذعي) ve Berdaî (البردعي) diye de bilinir. Azerbaycan’daki küçük yerleşim merkezlerinden biri olan Berdîc’den Bağdat’a gitti ve oraya yerleşti. Ebû Saîd el-Eşec, Hârûn b. İshak, Rebî‘ b. Süleyman, ayrıca Şam, Haremeyn, Acem, Mısır, Irak ve Cezîre’deki âlimlerden ilim tahsil etti ve rivayette bulundu. Kendisinden de Ebû Ali b. Savvâf, Ebû Bekir eş-Şâfiî, Ebü’l-Kāsım et-Taberânî, Ali b. Lü’lü’ el-Verrâk ve daha birçokları hadis rivayet etti. Yaklaşık yetmiş yaşlarında iken Bağdat’ta vefat etti. Hadis ilminde sika, me’mûn ve hâfız olarak değerlendirilen Berdîcî’nin şu iki eseri günümüze ulaşmıştır. 1. Ṭabaḳātü’l-esmâʾi’l-müfrede (Dımaşk 1987). 2. Cüzʾ fî men revâ ʿani’n-nebiyyi... mine’ṣ-ṣaḥâbe fi’l-kebâʾir (Zâhiriyye Ktp., Mecmua, nr. 81/1, vr. 1a-5a).


BİBLİYOGRAFYA

Berdîcî, Ṭabaḳātü’l-esmâʾi’l-müfrede (nşr. Sekîne eş-Şihâbî), Dımaşk 1987, s. 7-20.

, V, 194-195.

, I, 379.

, I, 135-136.

, II, 746-747.

a.mlf., , XIV, 122-124.

, II, 234.

, I, 166-167.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1992 yılında İstanbul’da basılan 5. cildinde, 485 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER