EŞEC el-KİNDÎ

الأشجّ الكندي
Müellif:
EŞEC el-KİNDÎ
Müellif: ALİ YARDIM
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1995
Son Güncelleme Tarihi: -
Erişim Tarihi: 02.06.2020
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/esec-el-kindi
ALİ YARDIM, "EŞEC el-KİNDÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/esec-el-kindi (02.06.2020).
Kopyalama metni

167’de (783) Kûfe’de doğdu. Küçük yaşta hadis tahsiline başlayarak Hüşeym b. Beşîr, Abdullah b. İdrîs, Ebû Bekir b. Ayyâş, Muhammed b. Fudayl gibi muhaddislerden faydalandı. Başta Buhârî olmak üzere Kütüb-i Sitte musannifleri, İbn Huzeyme, Ebû Hâtim er-Râzî, Ebû Zür‘a er-Râzî, İbn Ebû Hâtim gibi pek çok muhaddis kendisinden hadis öğrendi. Hâfızası güçlü, güvenilir bir muhaddisti. Yahyâ b. Maîn onun bazı zayıf râvilerden hadis aldığını söylemektedir. Buhârî biri el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’te, dördü el-Edebü’l-müfred’de (nr. 369, 394, 443, 1211) olmak üzere ondan rivayet ettiği sekiz hadise çeşitli eserlerinde yer vermiştir. Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’inde ise yetmiş rivayeti bulunmaktadır. Eşecc’in muhtelif eserleri olduğu kaynaklarda zikredilmekte, Zehebî onun bir ciltten ibaret olan Tefsîrü’l-Ḳurʾân adlı eserini gördüğünü söylemektedir. Rivayet ettiği bazı hadisleri ihtiva eden bir risâlesi de Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye’de bulunmaktadır (Mecmua, nr. 18/10, vr. 211a-224a).

Eşec el-Kindî Rebîülevvel 257’de (Şubat 871) Kûfe’de vefat etmiş olup daha önce öldüğüne dair rivayetler doğru değildir.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 73.

İbn Mencûye, Ricâlü Ṣaḥîḥi Müslim (nşr. Abdullah el-Leysî), Beyrut 1407/1987, I, 365.

, XV, 27-30.

, II, 501-502.

a.mlf., Aʿlâmü’n-nübelâʾ, XII, 182-184.

, V, 236-237.

, I, 441.

Fuat Sezgin, Buhârî’nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar, İstanbul 1956, s. 211.

a.mlf., GAS, I, 134.

, VI, 58.

, I, 308.

, IV, 90.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1995 yılında İstanbul'da basılan 11. cildinde, 461-462 numaralı sayfalarda yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER