CENEDÎ, Mufaddal b. Muhammed - TDV İslâm Ansiklopedisi

CENEDÎ, Mufaddal b. Muhammed

المفضل بن محمد الجندي
CENEDÎ, Mufaddal b. Muhammed
Müellif: ABDÜLKERİM ÖZAYDIN
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1993
Erişim Tarihi: 18.07.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/cenedi-mufaddal-b-muhammed
ABDÜLKERİM ÖZAYDIN, "CENEDÎ, Mufaddal b. Muhammed", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/cenedi-mufaddal-b-muhammed (18.07.2024).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Aslen Yemen’in Cened şehrine mensup olduğu için Cenedî nisbesiyle anılır. Muhtemelen Mekke’de doğdu ve orada öldü. Mekke’de pek çok kişiye hadis okuttu. Seleme b. Şebîb gibi muhaddislerden hadis rivayet etti ve Bezzî’den kıraat ilmi tahsil etti. Kendisinden de İbn Mücâhid, Abdülvâhid b. Ebû Hâşim gibi kıraat âlimleri, Ukaylî, İbn Hibbân, Taberânî, İbnü’l-Mukrî el-İsfehânî vb. meşhur muhaddisler rivayette bulunmuşlardır. Cenedî’nin bilinen eserleri şunlardır: 1. Feżâʾilü’l-Medîne (Zâhiriyye Ktp., Mecmûa, nr. 71/6, vr. 62a-69b). 2. Feżâʾilü Mekke. Takıyyüddin el-Fâsî (ö. 832/1429), Şifâʾü’l-ġarâm bi-aḫbâri’l-Beledi’l-ḥarâm adlı eserinde (I, 201, 293) Cenedî’nin zamanımıza intikal etmeyen bu kitabından nakillerde bulunur.


BİBLİYOGRAFYA

, II, 320-321.

İbn Semüre el-Ca‘dî, Ṭabaḳātü fuḳahâʾi’l-Yemen (nşr. Eymen Fuâd Seyyid), Kahire 1377/1957 → Beyrut, ts. (Dârü’l-kalem), s. 69-71.

, II, 169-170.

, XIV, 257-258.

Takıyyüddin el-Fâsî, Şifâʾü’l-ġarâm bi-aḫbâri’l-Beledi’l-ḥarâm (nşr. Ömer Abdüsselâm Tedmürî), Beyrut 1405/1985, I, 201, 293.

, VI, 81-82.

, s. 60.

F. Rosenthal, A History of Muslim Historiography, Leiden 1968, s. 475, 480.

, I, 346.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1993 yılında İstanbul’da basılan 7. cildinde, 362 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER