DERRÂS el-FÂSÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

DERRÂS el-FÂSÎ

درّاس الفاسي
Müellif:
DERRÂS el-FÂSÎ
Müellif: CENGİZ KALLEK
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1994
Erişim Tarihi: 29.02.2024
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/derras-el-fasi
CENGİZ KALLEK, "DERRÂS el-FÂSÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/derras-el-fasi (29.02.2024).
Kopyalama metni

Memleketi ve muhtemelen doğum yeri olan Fas şehrinde ilk tahsilini yaptıktan sonra ilim yolculuğuna çıktı. İfrîkıye’de İbnü’l-Lebbâd el-Kayrevânî’den İmam Mâlik’in el-Muvaṭṭaʾını okudu ve ondan hadis dinledi. Hac yolculuğu sırasında uğradığı İskenderiye’de Ali b. Abdullah b. Ebû Matar’dan İbnü’l-Mevvâz’ın el-Mevvâziyye’sini dinleyerek Kayrevan’da rivayet etti. Büyük itibar gördüğü Kayrevan’da devrinin en büyük hadis hâfızı kabul edilerek Ebû Meymûne el-Muhaddis diye şöhret buldu. Burada kendisinden İbn Ebû Zeyd ve Kābisî gibi meşhur âlimler hadis dinlediler. İlim ve cihad için Endülüs’e giderek bir müddet sınırda ikamet etti. Bu sırada kendisinden Hasan b. Ali el-Kelbî ve Ebü’l-Ferec İbn Abdûs hadis dinlediler. Ebû Abdullah Muhammed b. Ali el-Büstî, Ömer b. Meymûn el-Kaysî ve Hammûd b. Gālib el-Hemedânî gibi âlimler de talebeleri arasında yer alır.

Derrâs el-Fâsî, kendi döneminde İmam Mâlik ve mezhep ileri gelenlerinin görüşlerini en iyi bilen âlimdi. Daha önce Hanefî olan Mağrib halkı arasında Mâlikî mezhebinin yayılmasına öncülük etti. H. Roger Idris, akaid yönünden Eş‘arîliği benimsediğini belirttiği Derrâs’ın Mağrib’de bu görüşleri yaymaya çalıştığını söyler. Kaynaklarda eserleriyle ilgili herhangi bir kayda rastlanmayan Derrâs el-Fâsî, Zilhicce 357 (Kasım 968) tarihinde Fas şehrinde vefat etmiş, daha sonra burada adına bir cami yaptırılmıştır.


BİBLİYOGRAFYA

İbnü’l-Faradî, Târîḫu ʿulemâʾi’l-Endelüs, Kahire 1966, I, 146.

, II, 395-397.

, I, 278, 327.

Zehebî, Târîḫu’l-İslâm: sene 351-380, s. 162.

, XIV, 7-8.

İbnü’l-Kādî, Ceẕvetü’l-iḳtibâs, Rabat 1393/1973, I, 194-196.

, I, 103.

, I, 300.

Ahmed Emîn, Ḍuḥa’l-İslâm, Kahire 1966, I, 299.

Miklos Muranyi, Dirâsât fî meṣâdiri’l-fıḳhi’l-Mâlikî (trc. S. Buhayrî – Ö. S. Abdülcelîl – M. R. Hanefî), Beyrut 1409/1988, s. 149-150.

Hadi - Roger Idris, “Essai sur la diffusion de l’ascarisme en Ifrîqiya”, Les Cahiers de Tunisie, sy. 2, Tunus 1953, s. 132.

a.mlf., “Deux juristes kairouanais de l’époque zîrîde: Ibn Abî Zaid et Al-Qâbisî (Xe-XIe siècle)”, Annales de l’Institut d’études orientales, XII, Paris 1954, s. 134, 175.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1994 yılında İstanbul’da basılan 9. cildinde, 183 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER