EBÛ HAYYÂN et-TEVHÎDÎ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

EBÛ HAYYÂN et-TEVHÎDÎ ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو حيّان التوحيدي
el-MUKĀBESÂT
Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin (ö. 414/1023) felsefî, dinî, ilmî ve edebî konularda şahit olduğu sohbet ve tartışmaların tutanağı mahiyetindeki eseri.
el-İMT‘ ve’l-MUÂNESE
Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin (ö. 414/1023) ilmî, edebî ve felsefî mahiyetteki sohbetleri içeren eseri.
el-BESÂİR ve’z-ZEHÂİR
Ebû Hayyân et-Tevhîdî’nin (ö. 414/1023) din, dil ve edebiyata dair bazı konularla hâtıralarını ihtiva eden eseri.
Hocası
SİCİSTÂNÎ, Ebû Süleyman
Meşşâî ve Yeni Eflâtuncu eğilimleriyle tanınan filozof.
Hocası
SÎRÂFÎ, Ebû Saîd
Basra dil mektebine mensup Arap dili ve edebiyatı âlimi, Hanefî fakihi.
Hocası
RUMMÂNÎ
Arap dili ve belâgatı âlimi, Mu‘tezile kelâmcısı.
Hocası
MERVERRÛZÎ, Ebû Hâmid
Şâfiî müctehidi ve kadı.
Hocası
YAHYÂ b. ADÎ
Arap asıllı hıristiyan filozof, mantıkçı, ilâhiyatçı ve mütercim.
Bir dönem himayesinde bulunduğu devlet adamı
İBN SA‘DÂN, Hüseyin b. Ahmed
Büveyhî veziri.
Çağdaşı
İBN MİSKEVEYH
Ahlâk âlimi, filozof ve tarihçi.
Hocası
CA‘FER el-HULDÎ
İlk sûfîlerin menkıbelerini toplayıp yazması ve rivayet etmesiyle tanınan mutasavvıf.
Hocası
İBN SEM‘ÛN
Vâiz, hatip ve mutasavvıf.
Hocası
İBN KEYSÂN
Dil, edebiyat, tefsir ve hadis âlimi.
Yakın dostu
EBÜ’l-VEFÂ el-BÛZCÂNÎ
Trigonometri ilminin kurucusu.
Bir dönem himayesinde bulunduğu devlet adamı
MÜHELLEBÎ
Büveyhî veziri.
Aḫlâḳu’l-vezîreyn'inde hicvettiği devlet adamı
İBNÜ’l-AMÎD, Ebü’l-Fazl
Büveyhî veziri, âlim, edip ve şair.
Aḫlâḳu’l-vezîreyn'inde hicvettiği devlet adamı
SÂHİB b. ABBÂD
Büveyhî veziri, âlim, edip ve şair.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER