el-CÂMİU’s-SAHÎH - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

el-CÂMİU’s-SAHÎH ile İLİŞKİLİ MADDELER

الجامع الصحيح
MÜSLİM b. HACCÂC
el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ adlı eseriyle tanınan muhaddis.
KÜTÜB-i SİTTE
Hadislerin büyük bir kısmını ve genellikle güvenilir olanlarını ihtiva eden altı hadis kitabı.
SAHÎHAYN
Buhârî (ö. 256/870) ile Müslim’in (ö. 261/875) el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine verilen ad.
el-CEM‘ BEYNE’s-SAHÎHAYN
Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerindeki hadisleri bir araya toplayan eserlerin ortak adı.
Müellifin eseri telifinin akabinde tetkikine sunduğu âlim
EBÛ ZÜR‘A er-RÂZÎ
Hadis hâfızı ve münekkidi.
Eserin bab başlıklarını koyan ve eser üzerine el-Minhâc fî şerḥi Ṣaḥîḥi Müslim b. Ḥaccâc başlıklı şerh yazan âlim
NEVEVÎ
Hadis âlimi ve fakih.
Eser üzerine el-Muʿlim bi-fevâʾidi Müslim başlıklı bilinen ilk şerhi yazan âlim
MÂZERÎ
Mâlikî fakihi, hadis ve kelâm âlimi.
SAHİH
Sağlam kabul edilmesi için gerekli şartları taşıyan ve dinî konularda delil olarak kullanılan hadis, bu hadisleri toplayan kitap türü.
CÂMİ‘
Çeşitli konulara dair hadisleri ihtiva eden kitap türü.
MÜTTEFEKUN ALEYH
Bir hadisin hem Buhârî hem Müslim’in el-Câmi‘u’ṣ-ṣaḥîḥ’lerinde yer aldığını ifade eden terim.
el-MÜSTEDREK
Hâkim en-Nîsâbûrî’nin (ö. 405/1014), Buhârî ile Müslim’in el-Câmiʿu’ṣ-ṣaḥîḥ’lerine almadıkları sahih hadisleri bir araya getiren eseri.
Eser üzerine Fażlü’l-münʿim fî şerḥi Ṣaḥîḥi Müslim başlıklı şerh yazan âlim
HEREVÎ, Muhammed b. Atâullah
Şâfiî fakihi.
Eser üzerine ed-Dîbâc ʿalâ Ṣaḥîḥi Müslim b. el-Ḥaccâc başlıklı şerh yazan âlim
SÜYÛTÎ
Tefsir, hadis, fıkıh, Arap dili ve edebiyatı âlimi.
Eser üzerine ʿİnâyetü’l-meliki’l-münʿim li-şerḥi Ṣaḥîḥi Müslim başlıklı şerh yazan âlim
YÛSUFEFENDİZÂDE
Osmanlı âlimi.
Eseri Telḫîṣu Ṣaḥîḥi Müslim başlığıyla ihtisar eden âlim
KURTUBÎ, Ahmed b. Ömer
Endülüslü muhaddis ve Mâlikî fakihi.
Eseri el-Câmiʿu’l-muʿlim bi-meḳāṣıdi Câmiʿi Müslim başlığıyla ihtisar eden âlim
MÜNZİRÎ
Hadis hâfızı.
SOFUOĞLU, Mehmet
Tefsir hocası, Ṣaḥîḥ-i Buḫârî ve Ṣaḥîḥ-i Müslim mütercimi.
Eseri Türkçe'ye tercüme eden âlim
DAVUDOĞLU, Ahmet
Son dönem fıkıh ve hadis âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER