« Madde sayfasına git

EŞ‘ARÎ, Ebü’l-Hasan ile İLİŞKİLİ MADDELER

أبو الحسن الأشعري
EŞ‘ARİYYE
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî (ö. 324/935-36) tarafından kurulan kelâm mektebi.
İBN FÛREK
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin görüşlerini sistemleştiren Eş‘arî âlimi.
Soyundan geldiği sahâbî
EBÛ MÛSÂ el-EŞ‘ARÎ
Hakem Vak‘ası’nda Hz. Ali’yi temsil eden fakih sahâbî.
el-LÜMA‘
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935-36) bazı kelâm konularına dair eseri.
el-İBÂNE
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935-36) kelâma dair eseri.
el-HAS ale’l-BAHS
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935-36) kelâm metodunu savunduğu eseri.
MAKĀLÂTÜ’l-İSLÂMİYYÎN
Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin (ö. 324/935-36) itikadî İslâm mezheplerine dair eseri.
Hocası
CÜBBÂÎ, Ebû Ali
Basra Mu‘tezilesi reislerinden, kelâm, tefsir ve fıkıh âlimi.
MÜCERREDÜ MAKĀLÂT
İbn Fûrek’in (ö. 406/1015) Eş‘arî’nin kelâma dair görüşlerine yer verdiği eseri.
TEBYÎNÜ KEZİBİ’l-MÜFTERÎ
Ebü’l-Kāsım İbn Asâkir’in (ö. 571/1176), Ebü’l-Hasan el-Eş‘arî’nin ilmî hayatına ve hakkında ileri sürülen iddialara dair eseri.
Hocası
SÂCÎ, Zekeriyyâ b. Yahyâ
Basralı muhaddis ve fakih.
Derslerine katıldığı âlim
MERVEZÎ, Ebû İshak
Şâfiî müctehidi.
Öğrencisi
İBN HAFÎF
Hafîfiyye silsilesinin kurucusu olan sûfî.
Öğrencisi
BÜNDÂR b. HÜSEYİN
İlk dönem sûfîlerinden.
Öğrencisi
KAFFÂL, Muhammed b. Ali
Şâfiî fakihi.
Mu‘tezile'den ayrılmasına yol açtığı söylenen tartışma konusu
İHVE-i SELÂSE
Mu‘tezile’nin Allah’ı zorunluluk altına sokan vücûb görüşünün eleştirisi için kullanılan sembolik bir örnek.
Aleyhinde eser yazan âlim
AHVÂZÎ, Hasan b. Ali
Kıraat, hadis ve kelâm âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER