FUSÛSÜ’l-HİKEM - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

FUSÛSÜ’l-HİKEM ile İLİŞKİLİ MADDELER

فصوص الحكم
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
EKBERİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’ye (ö. 638/1240) nisbet edilen tasavvufî ve fikrî bir hareket.
el-FÜTÛHÂTÜ’l-MEKKİYYE
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) tasavvufî görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseri.
AKĀİDÜ İBNİ’l-ARABÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) akaide dair üç risâlesinin ortak adı.
Eserde incelenen temel konu
HAKÎKAT-i MUHAMMEDİYYE
Hz. Peygamber’in mânevî şahsiyetini ifade etmek için kullanılan tasavvuf terimi.
Eserde incelenen temel konu
İNSÂN-ı KÂMİL
Allah’ın her mertebedeki tecellilerine mazhar olan insan anlamında tasavvuf terimi.
Eserde incelenen temel konu
VAHDET-i VÜCÛD
Varlığın birliği ve varlıkta birlik anlamında bir tasavvuf terimi; bu bağlamda Tanrı, âlem ve insan ilişkilerini açıklayan düşünce sistemi.
Eseri şerh eden kişi
TİLİMSÂNÎ, Afîfüddin
Ekberiyye mektebine mensup sûfî müellif.
CENDÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem’in ilk şârihi, mutasavvıf-şair.
Eseri şerh eden kişi
KÂŞÂNÎ, Abdürrezzâk
Tasavvufî tefsir ve terimlere dair eserleriyle tanınan mutasavvıf.
Eseri şerh eden kişi
DÂVÛD-i KAYSERÎ
Osmanlı Devleti’nin kuruluş devrinde yaşayan mutasavvıf ve ilk Osmanlı müderrisi.
ABDULLAH BOSNEVÎ
Fuṣûṣü’l-ḥikem şerhiyle tanınan âlim ve mutasavvıf.
Eseri şerh eden kişi
HAYDAR el-ÂMÜLÎ
Şiîliği tasavvufla bağdaştırmaya çalışan âlim.
Eseri şerh eden kişi
CÂMÎ, Abdurrahman
Nakşibendî tarikatına mensup İranlı âlim ve şair.
Eseri şerh eden kişi
BÂLÎ EFENDİ, Sofyalı
Fuṣûṣü’l-ḥikem şârihi, âlim, şair ve mutasavvıf.
Eseri şerh eden kişi
NABLUSÎ, Abdülganî b. İsmâil
Sûfî, fakih, edip ve şair.
Eseri şerh eden kişi
KARABAŞ VELÎ
Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Karabaşiyye kolunun kurucusu.
Eseri şerh eden kişi
YÂKUB HAN KÂŞGARÎ
Diplomat, Halvetî-Şâbânî şeyhi.
Eseri şerh eden kişi
KONUK, Ahmet Avni
Mutasavvıf, mûsikişinas ve bestekâr.
Eseri şerh eden kişi
MEHÂİMÎ
Hintli müfessir ve mutasavvıf.
Eseri Türkçe’ye tercüme eden isim
NEV‘Î
Divan şairi ve âlim.
Eseri ilk olarak neşreden araştırmacı
EBÜ’l-ALÂ AFÎFÎ
Felsefe ve tasavvufla ilgili araştırmalarıyla tanınan Mısırlı âlim.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER