GÎSÛDIRÂZ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

GÎSÛDIRÂZ ile İLİŞKİLİ MADDELER

گيسودراز
ÇİŞTİYYE
Muînüddin Hasan el-Çiştî’ye (ö. 633/1236) nisbet edilen Hindistan’ın ilk ve en büyük tarikatı.
ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatının kurucusu.
Şeyhi
ÇIRÂĞ-ı DEHLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı meşhur sûfî.
Şerh yazdığı eser
er-RİSÂLE
Kuşeyrî’nin (ö. 465/1072) tasavvufa dair klasik eseri.
Şerh yazdığı eser
AVÂRİFÜ’l-MAÂRİF
Sünnî sûfîliğin tanınmış temsilcilerinden Şehâbeddin es-Sühreverdî’nin (ö. 632/1234) tasavvufa dair eseri.
Şerh yazdığı eser
ÂDÂBÜ’l-MÜRÎDÎN
Ebü’n-Necîb Abdülkāhir b. Abdullah es-Sühreverdî’nin (ö. 563/1167) müridlerin uyması gereken kurallardan bahseden eseri.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
KELÂBÂZÎ, Muhammed b. İbrâhim
Tasavvufun temel kaynaklarından olan et-Taʿarruf adlı eseriyle tanınan mutasavvıf, fıkıh ve hadis âlimi.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
AYNÜLKUDÂT el-HEMEDÂNÎ
Mutasavvıf, kelâm âlimi, Şâfiî fakihi ve şair.
Eserine şerh yazdığı mutasavvıf
ŞÎRÎN-i MAĞRİBÎ
Muhyiddin İbnü’l-Arabî ekolüne bağlı İranlı sûfî şair.
Eserini şerh eden isim
REFÎUDDİN ed-DİHLEVÎ
Hindistanlı İslâm âlimi.
MEVDÛD-i ÇİŞTÎ
Çiştiyye tarikatı şeyhi.
FERÎDÜDDİN MES‘ÛD
Hindistanlı Çiştî şeyhi.
GENGÛHÎ, Abdülkuddûs
Çiştiyye tarikatının Sâbiriyye koluna mensup Hindistanlı mutasavvıf şair.
HAMÎD KALENDER
Çiştiyye tarikatına mensup mutasavvıf-şair.
HAMÎDÜDDİN SİVÂLÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hindistanlı sûfî.
HÂNSEVÎ
Çiştiyye tarikatına mensup Hintli mutasavvıf.
KELÎMULLAH-ı CİHÂNÂBÂDÎ
Çiştiyye tarikatına mensup sûfî ve âlim.
KUTBÜDDİN BAHTİYÂR
Çiştiyye tarikatına mensup Ferganalı mutasavvıf.
MÎRHORD
Çiştiyye tarikatının tarihine dair Siyerü’l-evliyâʾ adlı Farsça eserin müellifi.
NİZÂMEDDİN EVLİYÂ
Hindistan’da Çiştiyye tarikatının önde gelen şeyhlerinden.
ECMÎR
Hindistan’da Racastan eyaletinin ikinci büyük şehri ve Çiştiyye tarikatının merkezi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER