HACCÂC el-HİMYERÎ - TDV İslâm Ansiklopedisi

HACCÂC el-HİMYERÎ

الحجّاج الحميري
Müellif:
HACCÂC el-HİMYERÎ
Müellif: NADİR ÖZKUYUMCU
Web Sitesi: TDV İslâm Ansiklopedisi
Yayımcı: TDV İslâm Araştırmaları Merkezi
Baskı Tarihi: 1996
Erişim Tarihi: 06.02.2023
Web Adresi:
https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-el-himyeri
NADİR ÖZKUYUMCU, "HACCÂC el-HİMYERÎ", TDV İslâm Ansiklopedisi, https://islamansiklopedisi.org.tr/haccac-el-himyeri (06.02.2023).
Kopyalama metni

Hayatı hakkında kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Abdullah b. Zübeyr ile Emevîler arasında başlayan hilâfet mücadelesinde Mekke’de halifeliğini ilân eden Abdullah’a biat etmiş ve onun safında yer almıştır.

Ahvaz’da Hâricîliğin propagandasını yapan Nâfi‘ b. Ezrak kendisine biat etmeyenlere karşı zalimce davranıyor ve çocuklarını öldürüyordu; biat edenlerden de haraç alıyordu. Nâfi‘, Hâricîliği Sevâd’ın her tarafına yaymaya çalıştı. Ancak onun faaliyetlerinden endişe duyan halk Ahnef b. Kays’a başvurarak Hâricîler’den şikâyetçi oldu. Ahnef’in isteği üzerine Abdullah b. Zübeyr’in Basra valisi Abdullah b. Hâris el-Hâşimî, Müslim b. Ubeys’i Hâricîler’le savaşa memur etti. Hâricîler’in üzerine yürüyen Müslim’in ordusunda sağ kanat kumandanlığına Haccâc el-Himyerî getirildi. Taraflar Dûlâb’da şiddetli bir savaşa giriştiler (65/685). Müslim b. Ubeys ile Hâricî lideri Nâfi‘ b. Ezrak savaşın başında öldürüldü. İbnü’l-Esîr, Müslim’in ölümünden sonra Basralı kuvvetlerin başına Haccâc el-Himyerî’nin geçtiğini söyler. Müberred ise Rebî‘ el-Eczem’in kumandayı ele aldığını ve yirmi gün kadar savaştıktan sonra onun da öldüğünü, daha sonra da Haccâc’ın Basralılar tarafından zorla kumandanlığa getirildiğini kaydeder. Haccâc el-Himyerî bu savaşta Haricîler tarafından öldürülmüştür.


BİBLİYOGRAFYA

, V, 613-614.

, I, 157-158.

Müberred, el-Kâmil (nşr. M. Ahmed ed-Dâlî), Beyrut 1406/1986, III, 1224-1261.

(nşr. F. Wüstenfeld), Tahran 1965, II, 622-624.

, IV, 194-195.

, II, 174.

J. Wellhausen, İslamiyetin İlk Devrinde Dinî-Siyasî Muhalefet Partileri (trc. Fikret Işıltan), Ankara 1989, s. 49.

Bu madde TDV İslâm Ansiklopedisi’nin 1996 yılında İstanbul’da basılan 14. cildinde, 426 numaralı sayfada yer almıştır. Matbu nüshayı pdf dosyası olarak indirmek için tıklayınız.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER