NADİR ÖZKUYUMCU - TDV İslâm Ansiklopedisi

NADİR ÖZKUYUMCU

Müellif toplam 40 madde veya madde bölümü telif etmiştir.
TDV İslâm Ansiklopedisi’ne katkıda bulunduğu ilim dalları:
    İslam Tarihi ve Medeniyeti, Arap Dili ve Edebiyatı
Müellifin telif ettiği maddeler veya madde bölümleri
CA‘DE (Benî Ca‘de)
Adnânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
HABÎB b. ABDÜLMELİK
Endülüs Emevî Devleti’nin kurucusu I. Abdurrahman’ın kumandanlarından Tuleytula valisi.
HACCÂC el-HİMYERÎ
Abdullah b. Zübeyr’in kumandanlarından.
HÂLİD b. SAFVÂN
Belâgatıyla ünlü hatip.
HARAŞÎ, Saîd b. Amr
Emevîler devri vali ve kumandanlarından.
HÂRİS b. SÜREYC
Horasan’da Emevîler’e karşı başlatılan harekâtın liderlerinden.
HASSÂN b. MÂLİK
Benî Kelb kabilesi reisi ve Emevîler’in önde gelen kumandanlarından.
HASSÂN b. NU‘MÂN
Emevîler’in İfrîkıye valisi.
HİLF
Câhiliye döneminde Araplar arasında yapılan ittifak; dostluk ve dayanışma yemini.
HİŞÂM b. ABDÜLMELİK
Emevî halifesi (724-743).
HÜR b. YÛSUF
Emevîler’in Mısır ve Musul valisi.
İBN ABDÜLHAKEM, Ebü’l-Kāsım
Mısırlı tarihçi, muhaddis ve fakih.
İBN BEŞKÜVÂL
Endülüslü tarihçi, fakih ve muhaddis.
İBN EBÛ BEKRE
Emevîler’in Basra kadısı ve Sicistan valisi, tâbiî.
İBN EBÜ’ş-ŞEVÂRİB
III-V. (IX-XI.) yüzyıllarda başta Bağdat ve Sâmerrâ olmak üzere çeşitli şehirlerde görev yapan bir kadı ailesi.
İBNÜ’l-HABHÂB
Emevîler’in İfrîkıye valisi.
İBRÂHİM I
Ağlebî hânedanının kurucusu ve ilk emîri (800-812).
İBRÂHİM II
Ağlebî emîri (875-902).
İFRÎKIYE
Ortaçağ’da Araplar’ın Mağrib’in doğusuna, bugünkü Tunus ve civarına verdikleri isim.
İSHAK b. KÜNDACIK
Abbâsîler’in önde gelen Türk kumandanlarından.
KAYREVAN
İfrîkıye’nin VII-XI. yüzyıllar arasındaki başşehri.
KELB (Benî Kelb)
Kahtânîler’e mensup bir Arap kabilesi.
KURRE b. ŞERÎK
Emevîler’in Mısır valilerinden.
MUÂVİYE b. HUDEYC
Sahâbî, Emevî kumandanı.
MUKAVKIS
Mısır’ın fethi sırasındaki İskenderiye patriği ve Bizans’ın Mısır genel valisi.
MÜSTA‘LÎ-BİLLÂH el-FÂTIMÎ
Fâtımî halifesi (1094-1101).
NADÎR (Benî Nadîr)
Hicretten sonra Medine’den sürülen ikinci yahudi kabilesi.
NÂSIR b. ALENNÂS
Hammâdî emîri (1062-1089).
RAKĪK el-KAYREVÂNÎ
Tarihçi, edip ve şair.
RÜSTEMÎLER
Cezayir’de hüküm süren İslâm hânedanı (777-909).
TÂHERT
Cezayir’in kuzeyinde tarihî bir şehir.
TANCA
Fas’ın kuzeybatısında tarihî bir şehir.
TENES
Cezayir’de tarihî bir şehir.
TITVÂN
Fas’ın kuzeyinde Akdeniz sahiline yakın tarihî bir şehir.
TOLUNOĞULLARI
Mısır ve Suriye’de hüküm süren bir Türk-İslâm hânedanı (868-905).
TRIMINGHAM, John Spencer
İngiliz şarkiyatçısı ve Afrika İslâm tarihi araştırmacısı.
TÜCÎB (Benî Tücîb)
Benî Kinde’ye mensup bir Arap kabilesi.
TÜCÎBÎLER
Endülüs’te Sarakusta ve Meriye’de hüküm süren iki müslüman hânedanı.
UKBE b. NÂFİ‘
Emevî valisi.
ZÎRÎ b. ATIYYE
Zenâte emîrlerinden.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER