HÂKİM MEHMED EFENDİ - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÂKİM MEHMED EFENDİ ile İLİŞKİLİ MADDELER

Târih'inde dönemi hakkında bilgi verdiği padişah
MAHMUD I
Osmanlı padişahı (1730-1754).
Târih'inde dönemi hakkında bilgi verdiği padişah
OSMAN III
Osmanlı padişahı (1754-1757).
Târih'inde dönemi hakkında bilgi verdiği padişah
MUSTAFA III
Osmanlı padişahı (1757-1774).
Hocası
YANYALI ESAD EFENDİ
Osmanlı bilgini ve düşünürü.
Hocası
İSMÂİL HAKKI BURSEVÎ
Celvetî şeyhi, müfessir, şair.
Kitâbet icâzeti aldığı hocası
SUYOLCUZÂDE MEHMED NECİB
Devhatü’l-küttâb adlı eseriyle tanınan hattat, şair ve âlim.
Feyiz aldığı sûfî
SEZÂÎ-yi GÜLŞENÎ
Halvetî-Gülşenî tarikatının Sezâiyye kolunun kurucusu, şair.
Selefi
İZZÎ SÜLEYMAN EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi.
Talebesi
MÜSTAKİMZÂDE SÜLEYMAN SÂDEDDİN
Biyografi âlimi, mutasavvıf ve hattat.
Doğduğu yer
İSTANBUL
Marmara bölgesinde Türkiye’nin en büyük şehri ve aynı adı taşıyan küçük bir ilin merkezi.
İntisap ettiği tarikat
NAKŞİBENDİYYE
Bahâeddin Nakşibend’e (ö. 791/1389) nisbet edilen tarikat.
Dahil olduğu zümre
HÂCEGÂN
Osmanlı bürokrasisinde önemli kalem âmirleri için kullanılan bir tabir.
Kâtibi olarak görev yaptığı makam
SİLÂHDAR
Bazı Türk-İslâm devletlerinde ve Osmanlılar’da sultanın silâhları ile silâhhânesinden sorumlu olan saray görevlisi.
Yaptığı görev
VAK‘ANÜVİS
Osmanlı Devleti’nde resmî tarihçiler için kullanılan unvan.
Mezarının bulunduğu yer
AYRILIK ÇEŞMESİ MEZARLIĞI
İstanbul Kadıköy’de bir mezarlık.
Târih’inin müsveddelerini kaynak olarak kullanan kişi
ŞEM‘DÂNÎZÂDE SÜLEYMAN EFENDİ
Mür’i’t-tevârîh adlı eseriyle meşhur olan Osmanlı tarihçisi.
Târih’ini kaynak olarak kullanan kişi
VÂSIF AHMED EFENDİ
Osmanlı vak‘anüvisi ve devlet adamı.
Dîvân'ına şerh yazdığı şair
ŞEVKET-i BUHÂRÎ
Fars şiirinde sebk-i Hindî akımının önde gelen temsilcilerinden.
Terkibibendine nazîre yazdığı şair
RÛHÎ-yi BAĞDÂDÎ
Daha çok terkibibendiyle tanınan divan şairi.
Tasavvufî bir eserine Nefhatü’z-zât ve’s-sıfât adıyla bir şerh yazdığı mutasavvıf
ATTÂR, Ferîdüddin
İranlı meşhur şair ve mutasavvıf.
Tercüme ettiği eser
FUSÛSÜ’l-HİKEM
Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin (ö. 638/1240) bütün fikirlerinin özeti sayılan temel eseri.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER