HIRKA - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HIRKA ile İLİŞKİLİ MADDELER

الخرقة
ABÂ
Müslüman kavimlerin çoğu tarafından giyilen önü açık bir üstlük ve bu üstlüğün yapıldığı kaba kumaş.
BİAT
İslâm devletinde idare edenle idare edilenler arasında yapılan, seçim veya bağlılık karakteri taşıyan sosyopolitik akid.
AHİD
Çeşitli ilimlerde farklı anlamlarda kullanılan bir terim.
MÜRİD
Tasavvuf yolunu tutmaya veya tarikata girmeye karar veren yahut bir şeyhe bağlı bulunan kişi anlamında tasavvuf terimi.
TARİKAT
Tasavvufta Hakk’a ulaşmak için benimsenen usul, tutulan yol.
İCÂZET
İslâmî eğitim ve öğretimde akademik diplomaları, sanat ve meslekte yeterlilik için gerekli izin ve onayı ifade eden terim.
ŞED
Fütüvvet ve tarikat ehline has tasavvufî-folklorik bir gelenek.
TAÇ
Hükümdarlık alâmeti ve tarikat sembolü bir tür başlık.
ÂL-i ABÂ
Hz. Peygamber’i ve yakın akrabasından belli kişileri ifade eden, daha çok Fars ve Türk edebiyatında kullanılan bir tabir.
ZÜNNAR
Gayri müslimlerin dinî alâmetleri olarak takmakla yükümlü kılındıkları kuşak veya kemer.
HIRKA-i SAÂDET
Hz. Peygamber’in Topkapı Sarayı’nda Mukaddes Emanetler Dairesi’nde korunan hırkası.
İlk defa hırka giyen ve giydiren mutasavvıf
ŞİBLÎ, Ebû Bekir
İlk sûfîlerden.
Hırka hakkında eser yazan mutasavvıf
İBNÜ’l-ARABÎ, Muhyiddin
Tasavvuf ve İslâm düşünce tarihinde büyük etkileri bulunan sûfî müellif.
Hırka hakkında eser yazan mutasavvıf
İBNÜ’l-LEBBÂN
Şâfiî fakihi, muhaddis, müfessir ve sûfî.
Hırka hakkında eser yazan mutasavvıf
KUŞÂŞÎ
Mutasavvıf ve âlim.
Hırka hakkında eser yazan mutasavvıf
ŞÂTIBÎ, Muhammed b. Süleyman
Kıraat ve hadis âlimi.
Hırka hakkında eser yazan mutasavvıf
ZEYNÜDDİN el-HÂFÎ
Sühreverdiyye tarikatının Zeyniyye kolunun kurucusu.
Hırka hakkında eser yazan mutasavvıf
ZEBÎDÎ, Muhammed Murtazâ
Lugat, hadis, tasavvuf, tefsir, fıkıh, tarih ve biyografi âlimi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER