HÜSEYİN - İlişkili Maddeler - TDV İslâm Ansiklopedisi

« Madde sayfasına git

HÜSEYİN ile İLİŞKİLİ MADDELER

الحسين
ALİ
İlk müslümanlardan, Hz. Peygamber’in damadı ve Hulefâ-yi Râşidîn’in dördüncüsü (656-661).
FÂTIMA
Hz. Peygamber’in soyunu devam ettiren kızı.
EHL-i BEYT
Hz. Peygamber’in aile fertleri için kullanılan bir tabir.
Kardeşi
HASAN
Hz. Peygamber’in torunu, Hz. Fâtıma ile Hz. Ali’nin büyük oğlu.
Kardeşi
MUHAMMED b. HANEFİYYE
Hz. Ali’nin Havle bint Ca‘fer el-Hanefiyye isimli hanımından doğan oğlu.
Oğlu
ZEYNELÂBİDÎN
İsnâaşeriyye’nin dördüncü ve İsmâiliyye’nin üçüncü imamı kabul edilen tâbiî.
ALİ el-EKBER
Hz. Hüseyin’in Kerbelâ’da şehid edilen büyük oğlu.
KERBELÂ
Hz. Hüseyin’in türbesinin bulunmasından dolayı Şiîler’ce kutsal sayılan şehir.
MAKTEL-i HÜSEYİN
Hz. Hüseyin ve yakınlarının Kerbelâ’da şehid edilmesini konu alan eserlerin genel adı.
Şehid edilmesine sebep olan halife
YEZÎD I
Emevî halifesi (680-683).
ALİ EVLÂDI
Hz. Ali’nin çocukları ve torunları.
ÂL-i ABÂ
Hz. Peygamber’i ve yakın akrabasından belli kişileri ifade eden, daha çok Fars ve Türk edebiyatında kullanılan bir tabir.
ÇÂRDEH MA‘SÛM-i PÂK
İsnâaşeriyye Şiîleri’nin hata ve günahtan münezzeh olduğuna inandıkları on dört kişiyi ifade eden bir tabir.
TÂZİYE
Hz. Hüseyin ile yakınlarının Kerbelâ’da şehid edilmesini konu alan temsilî gösteriler için İmâmiyye Şîası arasında kullanılan bir terim.
HÜSEYNİYYE
Şîa’nın muharrem ayında toplu matem merasimlerini icra ettiği yerlerin genel adı.
SEYYİD
Hz. Peygamber’in soyundan gelenleri ifade eden bir terim.
MÜSLİM b. AKĪL
Hz. Hüseyin’in amcasının Kûfe’de şehid edilen oğlu.
HÜR b. YEZÎD
Kerbelâ Vak‘ası’nda Hz. Hüseyin’in tarafına geçen Emevî kumandanı.
Kıraat hocası
EBÛ ABDURRAHMAN es-SÜLEMÎ
Kıraat âlimi, tâbiî.
HADÎKATÜ’s-SUADÂ
Fuzûlî’nin (ö. 973/1556) Kerbelâ Vak‘ası’nı işlediği mensur eseri.
Şehid edilmesine sebep olan vali
UBEYDULLAH b. ZİYÂD
Emevî valisi.
Her hakkı mahfuzdur. TDV İslâm Ansiklopedisi’nin her türlü telif hakkı TDV İslâm Araştırmaları Merkezi’ne ait olup 5846 sayılı Kanun hükümlerine tâbidir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarındaki yazıların bütün olarak elektronik ya da matbu bir ortamda yayımlanması yasaktır; ancak kaynak gösterilmesi (TDV İslâm Ansiklopedisi internet sitesinde yer aldığının ifade edilmesi) ve doğrudan aktif bağlantı verilmesi şartıyla yazılardan kısa bölümler iktibas edilebilir. TDV İslâm Ansiklopedisi internet sayfalarında yer alan resim, fotoğraf, grafik, çizim, cetvel vs. her türlü görüntü malzemesinin başka bir ortamda yayımlanması kesinlikle yasaktır.
TDV İslâm Ansiklopedisi'nden rastgele bir madde okumak ister misiniz?
BAŞKA BİR MADDE GÖSTER